eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.901

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 543-545
Nummer: 901


<-Forrige . Indhold . Næste->

901.

23 Nov. 1661.

Privilegier for kongelige Betjente.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi jndvohnerne her i woris residentz stad Kiøbenhaffn for deris udj sidste besverlige tid och særdelis i den haarde beleyring imod os och woris kongelige huus beteede troskab, lydighed och vnderdanigst tieneste med adskillige privilegier och friheder benaadiget haffuer, och vj ey mindre haffuer befunden, huorledis woris kongelige betiente tillige med borgerskabet icke alleniste alle slags pressurer och besværinger, saa lenge beleyringen warede, giørligen haffuer udstaet och sustineret, mens end och deris modighed och tapperhed imod woris fiender haffuer lige saa vel som beneffnte borgerskab i gierningen och med største berømmelse ladet see, da haffuer vj for os och woris arffvinger och effterkommere konger til Danmarck och Norge alle och samptlig woris høye och nedrige betiente aff gieslig och werdslig stand i forskreffne woris residentz stad Kiøbenhaffn, som nu ere eller her effter kommendis

III s.543

worder, saa vel de, som udj nogen aff wore collegijs ere betiente, som de der nogen anden wircklig bestallung her i staden haffuer eller i hoffrullen specificerit och med woris naadigste wilie der indført ere, effterfølgendc privilegier allernaadigst forundt och bevilget, saasom vi och hermed forunder och bevilger:

1. For det første wille vj woris høye och nedrige betiente, aff huad stand och condition de vere kand, ved de aff os dennem alle i almindelighed saavelsom en huer i sær naadigst for dette giffne privilegier och friheder krafteligen beskytte och handheffue.

2. For det andit skal ingen aff bemelte wore høye och nedrige betiente eller deris folck och tienere her effter denne stads eller dens magistrats jurisdiction were undergiffuen, ey heller skyldig were enten for byfogden til raadstuen eller bytinget at svare, vere sig enten i civil eller criminal sager, mens allene under woris egen jurisdiction forbliffue och her effter in foro competenti at søgis.

3. For det tredie skal forskreffne woris høye och nedrige betiente i alle maader deelactig were udj alle de beneficier, privilegier och friheder, som vj den 24 junij sidstforleden i nerverende aar denne stads jndbyggere naadigst giffuet haffuer, i særdelished huis udj den fierde, femte, slette och siuffuende artickel aff beneffnte privilegier indholdes om adelige goedtz at kiøbe, lige acces med adelen til honores och officia at haffue, saa velsom med at were befriet fra alle imposter, accise, inqvartering, vact och andre oneribus, huad naffn de och haffue kand och meerbemelte privilegier woris betiente til fordeel och ey til nogen skade omformelder, saa fuldkommen som de her udj ord fra ord indførde ware.

4. For det fierde skal bemelte woris høye och nedrige betientes effterlatte encker effter deris mends død och saa lenge de udj deres enckesæde forbliffue och ingen borgelig næring driffuer, haffue lige dignitet, privilegier och exemption for ald borgerlig paaleg och besvering, saasom deris mend hafft haffuer, oc i synderlighed det sedwaanligt annum gratiæ eller naadsens aar wirckeligen niude.

5. For det femte och om nogen emeritus, som ingen borgelig næring driffue, her i staden forbliffue, da skal hand med sine dog alligevel udj alle disse privilegier, friheder och rettigheder ligesaa fuldkommen, som hand var udj actuel tieneste, och deelactig were och forbliffue, huilket och de konstnere och handtwercksmend, som udj woris wirckelig tieneste sig befinder, saa vel i almindelighed som i særdelished at forstaa, aff huad condition och profession de monne wære, saa at de sampt deris svenne och læredrenge her effter och

III s.544

lige de samme friheder och privilegier skulle niude, som andre mestere handwercksmend deris svenne och lære-drenge her i wores residentz stad Kiøbenhaffn nu haffuer eller her effter kommendis worder. Forbydendes etc. Haffniæ den 23 novembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 227-28

III s.545

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 20:18:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top