eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.90

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 77-78
Nummer: 90


<-Forrige . Indhold . Næste->

90.

6 Jan. 1629.

Vinhandlerne maa handle med alle Slags Vine.

Christianus quartus giøre alle witterligt, att efftersom vij thillfornn ved voriss obne udgangne mandat och forordning haffuer ladett forbiude, att ingen som handler med rinsch viin maatte handle med anden slags viin, och den enten vdj samme kielder eller och andenstedz lade indlegge och fortappe, och dissligeste di, som handle med spansch och frantz vin, icke att maatte handle med rinsch vin, och vore vndersotter her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som samme trafique bruge, nu vnderdanigst haffuer laditt anholde och begiere, att dennom fri maatte thilladis med atschillige vine att handle, vnderdanigst sig erbiudendiss, daa selff frantz vinn aff Franckerige att lade forschriffue och hente, huor ved den daa och bedre kiøb kunde selgiss end nu, den mest aff Hollannd hid bliffuer indførtt, daa haffue vij dess leylighed naadigst offuerveyett och saalediss for atschillige betenckende schylld for gott anseett och beuillgett, att vinhandelen her vdj forskrefue Kiøbenhaffn her effter schall vere fri och liber, saa att dett schall vere en huer vinhandeler fritt och vformeentt att handle med

III s.77

rinsk, spansk och frantz vin och alle slags vin, dog saa att di dett icke vdi en kielder eller huuss haffue, men rinsch och spansch vin serdelis vdi enn kielder eller huuss och fransch vin vdi ett anditt huuss eller kielder, effter forige forordningh, och dersom nogen vill holde vinkielder paa thuende steder och udi thuende husse udi en gade, daa schall der vere huuss och gaard imellem, som andre thilhører och aff andre er beuohntt, och schall ingen sig maa thilfordriste att selge frantz vin for rinsch vin, medens en huer slags vin for sig selff vforplumpitt i alle maader vdtappe och selge. Saa fremtt nogen her imod anderledis omgaais end som forskreffuit staar, daa effter forrige forordning att thiltallis och straffiss. Bedendis och biudendis osv. Datum Haffniæ denn 6 janvarij anno 1629.

Sæl. Registre XVIII. 376-77.

III s.78

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 12 21:28:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top