eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.890

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 539
Nummer: 890


<-Forrige . Indhold . Næste->

890.

12 Sept. 1661.

Privilegier for Hofsejermageren.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att voris naadigste vilie och befaling er, at oldermanden for kleinsmiddene her i staden tilholder dennem det tilkommer effter kleinsmid handwercks brug och maniere, at alle de fremmede seyermagere, som her til woris kiøbsted Kiøbenhaffn ankommer och her at arbeide begierer, sig først for woris hoffseyermager Gabriel Roldt skal anmelde, om hand dennem til voris arbeids fornødenhed kunde behøffue at bruge, førend de hos andre mestere i lauget bliffuer angiffuen. Desligest haffuer vi for wores hoff-seyermager bewilget, at hand maa antage huilcke got folckes børn hannem lyster, hans handwerck at lære, och dennem siden selff med andre, som v-partijsk ere, frj aff deris lære erkiende, at di redligen deris handtwerck haffuer udlert. Hues hand och noget arbeyde for os at giøre bekommer, da skal mesterne aff kleinsmidene, her ere i byen, vere forplict uden nogen forhindring at lade hannem vere saa mange svenne følgactig, som fornøden giøres, paa det woris arbeid ey skulle worde forsømmet. Iligemaade ville vi och hermed haffue forbudet, at ingen aff kleinsmidene eller seyermagerne her i staden maa sig understaae at antage nogen aff forskreffne Gabriel Roldtz svenne i sit arbeid, førend de deris louglig affskeed aff hannem bekommet haffuer. Iligemaade skal det vere forskreffne Gabriel Roldt fri fore at kiøbe och selge hues seyerwercker hannem aff vdlendiske eller jndlendiske worder anpræsenterit, och nyde den samme rettighed med svenne och drenge at holde, som andre guldsmidde och seyermagere her i staden haffuer och bevilget ere, och ey videre besverges end andre wores hoffbetiente. Forbydendes etc. Haffniæ 12 septembris 1661.

Sæl. Registre XXV. 192.

III s.539

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 18:24:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top