eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.89

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 75-77
Nummer: 89


<-Forrige . Indhold . Næste->

89.

1 Jan. 1629.

Stadfæstelse paa et Testamente.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom Søffren Helbeling, borger och feltbereder her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer hafft for oss enn contract och forhandling, som hand med Baltzer Kønnich, kremer och borger hersammestedz, haffuer giortt och oprettet, liudendis ord fraa ord som effterfølger:

Kiendis jeg Søffren Helbeling, feltbereder, borger och induohner vdj Kiøbenhaffn, och giør her med vitterligtt for mig och mine arffuinger, att efftersom ieg aff atschillige thilfeldige aarsager, baade formedelst min schrøbelighed och anden besuering, aff min egen fri villie och velberaad hue haffuer soldt och affhendt fraa mig och mine arffuinger och thill erlig och velforstandigh mandt Baltzer Kønnicke, kremmer, borger hersammestedz, hanss hustrue Kjrstine Knudzdotter och deris arffuinge, mine huss och voning, som ieg hid thill haffuer besiddett och iboett, liggendiss udi Broleger strede her i stadenn, effter der paa udgiffne kiøbe och schiødebreffuiss videre formelding, huor om vij med huer andre haffuer giortt denne effterskreffne contract

III s.75

och forhandlingh. Først att forskrefne Baltzer Kønnicke haffuer affkiøbtt migh samme huss och vohning for ett thusende courente daller, huor aff hannd nu paa mine vegne till mine creditores udi gielld schall bethalle thou hundrede courente daller, och for den øffrige rest, som er 800 courennte daller, huer daller thill firesindztiffue dansche schilling beregnitt, haffuer hand migh samme huss och vohning lougligen her paa bytinget pantsatt, huilcke penge hand foruden rente hoss sig fremdielis schall haffue och beholde och mig der aff effter thidsens leylighed thill min nødtorfft att forstreche och thill regenschab skriffue. Dernest att mig aff hannom er indrømmitt itt kammer i samme huss, som er østen for stoffuenn vd thill gaarden, med min seng och kleder, saa vell som anden min fornødenhed der udj, som ieg vdi min liffs thid for mig sielff schall haffue och behollde, och formedelst att bemelte Baltzer Kønniche och hanss hustrue migh sligh behussning med nødtørfftigh spise och underholdning med anden fornødenhed mig, udi min suaghed och allerdom min liffsthid kand behøffue, udi dannemendz offueruerelse vryggeligen haffuer loffuet och thilsagtt, samptt och mig hederligenn till jbrdenn udi Helliggiestes huus kirckis urtegaard, naar ieg ued døden affgaar, att ville lade bestedige, saa och effterdi mine syschinde och rette arffuinger, som nu ere papistische och vnder Leopoldi øffrighed j Tydschland, icke bliffue thillstede nogen arff effter mig att fordre, thill med haffuer di thill dennom annammitt huiss partimonium mig effter mine foreldre kand vere thilfalldenn, och bemelte Baltzer Kønnickis hustrue er min morbroders datter datter och ieg hende aff vngdommen som for mitt egit barn haffuer hoss mig sielff opfosterett och opdragett, daa vill ieg for forskrefne min vnderholdning och anden omsorg och besuering, di mig beuisendis vorder, dennom med dette mitt breff gandske haffue thillbeschreffuen alt huiss formue, vere sigh thilstaaendis gield, boe och boschab och huad dett neffuiss kannd, megitt eller lidett, intet vndertagett, som ieg mig kand effterlade effter min død, huad heller mitt leffnett bliffuer langt eller kortt, ubehindrett aff nogen mine arffuinger, fødde eller vfødde, thill dennom att maa och schulle annamme och som mine eniste och rette arffuinger dett att haffue, niude och beholde vden nogen molestatz, paatalle, thrette heller rettergang i alle maade, menss dersom saa skede (dett ieg nest Gudz hielp icke forhaaber), att offtbemelte Baltzer Kønnicke och hanss hustrue begge førend ieg ved døden affgaar, daa schal mig aff deriss arffuinger och bemelte husis eyermand betallis huis som aff forbemelte summa otte hundrede courente daller effter regenskabs affligning kannd offuerbliffue

III s.76

ved andre løssøre, som mig der udi husett thilkommer, och icke i denne voris contract bemeltt eller indfattett er, och dett daa att komme mig, min ophold och vnderholding thill gode, vden nogen hinder eller forfang i nogen maade, och att dette forskreffne vden hinder eller argelist paa begge sider vryggeligenn schall holdiss och effterkommiss, daa haffue vij thill dess ydermere vidnisbyrd och bedre foruaring denne voriss contract med voris vndertryckte zigneter bekrefftet och ieg Baltzer Kønnicke med min egen haand vnderskreffuett, venligen ombedett erlige och velacte mend Lambertt Bernsen och Niels Auchessen, borgere her i staden, som denne voris forhandling haffuer offuerueritt, med oss thill witterlighed att beseigle och underskriffue och derpaa vnderdanigst att anlange om Kong. Maytts. naadigste confirmatz och stadfestelse breff. Actum Haffniæ denn 3 octobris 1628;
med underdanigst begiering vij samme contract naadigst ville ratificere och stadfeste, daa haffue vi nu aff vor synderlig gunst och naade samme forskrefne contract confirmeret och stadfestet och nu med dette vortt obne breff confirmere och stadfester ved alle sine ord, puncter och articler, efftersom den vdj sigh sielff indeholder och uduiser. Datum Haffniæ den 1 janvarij anno 1629.

Sæl. Registre XVIII. 374-75.

III s.77

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 12 21:14:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top