eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.879

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 534-535
Nummer: 879


<-Forrige . Indhold . Næste->

879.

1 Juli 1661.

En Gaard ved Holmens Kanal maa være Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Hans Hansøn, wores proviant-skriffuer, for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, at hand en gaard paa den pladtz imellom Adam Friderick Werners vohning, hand her i staden iboer, paa den ene och voris køcken-skriffuers Hans Olsens pladtz paa den anden side agter at

III s.534

lade opbygge och til en brygge-gaard beqvemmelig fundere, och derfore hos os vnderdanigst haffuer ladet anholde, vi samme gaard til en bryggergaard priviligere ville, da haffuer vi naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at forskreffne Hans Hansøn och hans effterkommere forbemelte gaard, som hand, efftersom forbemelt er, acter at lade opbygge, til en bryggegaard maa lade fundere och bruge och derpaa niude samme privilegier, som andre bryggergaarde her i voris residentz stad Kiøbenhaffn nyder och forundt er. Dog ville vi naadigst, at hand eller huem samme gaard besidder, aff hues, som de der forhandlendis och handterendis worder, til os den tilbøerlig accise och rettighed rictigen skulle vdgiffue och sig ellers effter de articler, som om brøgerlauget och detz gaarde forordnede ere, rette och forholde, saafrembt de denne wores naadigste bevilling acter at niude. Forbydendis etc. Haffniæ 1 julij 1661.

Sæl. Registre XXV. 154.

III s.535

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 17:04:51 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top