eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.872

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 530-532
Nummer: 872


<-Forrige . Indhold . Næste->

872.

11 Maj 1661.

Stadfæstelse paa Skødet paa den Nr. 853 omhandlede Professorgaard i Kannikestræde.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig her Christian, greffue aff Rantzo etc., hos os vnderdanigst haffuer ladet anholde och begiere wores naadigste confirmation paa den hannem aff rectore och professoribus paa universitetet her udj vores residentz stad Kiøbenhaffn giffuen skiøde paa den residentz gaard udj Cannichestræde, som tilforn affgangne her canceller Christian Frijs til Kragerup. haffuer tilhøert, och liuder bemelte skiøde saaledes som effterfølger: Wi rector och professores udj det kongelige universitetet her i Kiøbenhaffn kiendes och hermed for alle witterlig giør, at haffue erlanget den stormectigste høybaarne førstes her Friderick den tredie, med

III s.530

Guds naade etc., vores allernaadigste herres bevilling och tilladelse den 13 februarij och den 4 maij udj nerverende aar til at maatte selge, skiøde och affhende den universitetz residentze udj Cannicke stræde, som for nogle aar siden aff sal. velbaaren her cancellers her Christian Frises til Kragerup arffuinger bleff kiøbt til universitetet, och for sin vitløfftigheds skyld er academiet mest til tynge, da effterdi den høy- oc velbaarne herre her Christian, greffue til Rantzo etc., aff forbemelte rectore och professoribus effter foregaaende wores underdanigste begiering och os naadigst meddelte Kongelig Mayestets bevilling och tilladelse forbemelte residentze affkiøbt och os derfore contenterit haffuer effter vores egen nøye och villie, thi skiøder vi med dette vores obne breff och gandske uden nogen os forbeholdne prætention paa nogen deel eller rettighed til offuenbemelte residentze och gaard, affhender fra forberøerte universitet til høybemelte høy oc velbaarne herre her Christian, greffue til Rantzo etc., hans naades arffvinger ock effterkommere forberøerte residentze liggendes udj Cannicke stræde imellom Regentzen och den residentze, mester Rasmus Vindinge nu iboer, ligesom den nu bygt och forefunden er med alle dens tilhørige rettigheder, intet med huad naffn det nu eller hereffter nogen tid neffnis kand i ringeste maader undertaget eller exciperit, streckende sig aff vester fra bemelte mester Rasmus Vindings professoris residentze ned med den store Canickestrædet och i øster til Regentzen 46 alne ringer tou tomme. Fra store Canickestredet lige ned med mester Vindingij residentz och tilliggende haffue vdtil Skidenstrædet aff sønder i nøer 101 allen och 4 tomme, mens fra bemelte mester Vindings haffue langs ved Skidenstrædet aff vester i øster til regentzpladtzen 45 alene ij qvartier och j tom, och endelig lengden igiennem porten fra stoere Canickestræde aff sønder i nør 15 1/2 alne j tom, siden et træhuus inden porten i gaarden, som staaer op til Regentzhuset, breden derpaa 8 alen 2 qvartier 3 tom, lengden der aff fra synder i nøer paa den østerside til en muurwinckel 50 allen 1 1/2 qvartier 2 tom, breden aff samme murvinckel 5 alne mindre 4 tom, lengden aff muren vd til Skidetstredet aff sønder i nør 19 alne ringer 4 tom effter Kiøbenhaffns stadtz ret alne och maal, taget aff Peder Rasmusøn Juul, bemelte stads kiemmener, tillige med tre andre stadtzens jndbyggere och borgere och ander deris hender fra sig giffuet, beskreffuet i dag den 8 may. Dog skal hans høygreffuelig excellentze samt arffuinger och effterkommere sielff udgiffue den sedvanlige jordskyld til Helliggiestes hospital, och huad sig belanger de vinduer och udsigter, som begieres at maatte aff sallen och logemen-

III s.531

terne udj den offtbemelte residentz (som vi nu til hans høygreffuelige excellentze skiødet och affhendet haffuer) udgaae til bemelte mester Vindings residentzpladtz, da haffuer vj ocsaa, effterdj m. Vindingij residentz tilhører universitetet, goedvilligen der til giffvet vores stemme och samtycke med effterfølgende vilkaar, at den biugning, som staaer [i] m. Vindingij residentz imellom gadehuset och det grundmurede udskud, skal slet borttages, oc nu hermed frihed giffues høybemelte hans grefflige excellentze til at lade giøre vinduer effter sin egen goede tycke och mag, som saa vel udj fremtiden som i vores tid skal bliffue ved magt, udisputeerlig och uforanderlig, offuen och neden udi sine begge saller och logementer ud til m. Vindingij residentze fra gadehuset ind imoed det forberøerte grundmurede vdskud. Her imod skal oprettes och fuldferdiges i bemelte m. Vindings residentz jt huus med it halfftag til kiøcken och spiskammer paa hans høygrefflige naades bekostning, førend det andet forbemelte nedbrydes, dog naar det er en gang ferdig, siden hans høygreffuelige naade eller hans excellentzes effterkommere iche at vere forplict det i nogen maader vedlige at holde eller dermed noget videre bemøyes. Tagdrøffuet aff samme halfftag huus skal vende ud mod mester Jacob Finckes residentz och haffue. Samme huus, som bliffuer tou fag bred, skal begynde fra m. Vindingi vdskud, bygges med muur imellom stolperne, lige høyt och bret med samme vdskud, och endes i lengden paa haffuehusetz fierde stolpe fra det grundmurede udskud beregnet; ey heller maa m. Vinding eller nogen aff hans effterkommere, som udj bemelte hans residentz i fremtiden kand komme til at boe, lade opreyse nogen nermere, bedre eller høyere biugning eller planckewerck end som tilforn ommeldet er. Dog skal den mellom pladtz i sig selff høre til m. Vindingij residentz vforanderlig til at sætte smaa træer udj och lade høns och smaa kræer gaa udj. Oc paa det att alt forskreffne etc. Actum in consistorio nostro die 8 maij 1661. Da haffuer wi forbemelte paa forskreffne gaard udgiffne skiøde naadigst confirmerit och stadfest, saasom vi och den hermed i alle sine ord, clausuler oc puncter, saaledes som forskreffuet staaer, udj beste form och maader forfattet, confirmerer och stadfester. Thi forbiude vi etc. Haffniæ 11 maij 1661.

Sæl. Registre XXV. 124-27.

III s.532

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 26 09:20:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top