eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.868

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 526-529
Nummer: 868


<-Forrige . Indhold . Næste->

868.

24 April 1661.

Bevilling til at oprette en Kommishandel (Avktionshandel).

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Casper Rolluffs for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, at hand tilsinds er til det gemeene beste en commiss handel her i vor residentz stad Kiøbenhaffn paa den hannem dertil forunte steed och pladtz at begynde och anrette, da haffuer vi effter vnderdanigst anmodning och begiering hannem til directeur offuer samme commiss handel forordnet, saa at hand allene directorium der offuer maa haffue och beqvemme folck, nemblig en vederhefftig borgere til en commiss forwaltere, saa och en commiss skriffuer, som hand selff eragter døgtig der til, antage och tilbørligen udj æd tage, at de sig ærlig och redelig imod den selgende saavelsom den kiøbende skal forholde.

1. Oc skal samme commiss forvalter alle och enhuers goedtz och vahre, som noget selge vil, ved huad naffn det neffnes kand, ordentlig och offentlig for alle opbyde och eyermandens eller dens, som samme vahre leffuerer, gaffn och fordeel søge, indtil saa lenge nogen findes, som samme vahre, det dyreste muligt er, vil beholde och kiøbe.

2. Commiss skriffueren skal, imidlertid samme vahre opbiudes, ordentlig til bogs føre huad som i saa maader enten for rede penge eller ved credit selges, saa at ingen vndersleff udi saadan handel skeer, mens at alting rictig tilgaaer.

3. Samme handel skal holdes huer uge om tiesdagen och torsdagen fra klochen er 8 och til 11 formiddag, saa och fra et til 5 efftermiddag, oc til detz bedre effterretning skal dagen tilforn publiceris, och smaa zeddeler paa kirche och børse dørre saavelsom andensteds paa broeposterne anslages och notificeris, naar saadanne commiss handels dage der effter skal holdes.

4. Och naar nogen antager saadanne opbødene vahre for den prijs, som de opbydes fore, enten ved det ord mit eller augeren, saa er saadan en tilforplict samme vahre at beholde enten strax for rede penge eller och uden videre difficultet derfore at betale effter den pris, som udraabt och indganget er, om end skiønt at prisen siden kand eragtes at vere for høy.

5. Huo som iche haffuer redepenge hos sig och hannem dog

III s.526

noget forekommer, som hand begierer, da skal den eller de, som saadanne vahre sig tilforhandler, tilforplict were inden 10 uger uden videre dilation at betale hues hannem aff commiss handleren crediteret worder, vnder tilbørlig execution ved rettens middel her i staden, gieslig eller verdslig, huorfra ey maa appelleris, och derforuden giffue 15 pro cento aff capitalen, som hannem crediterit er.

6. Oc dersom nogen, vere sig addel eller u-addel, gieslig eller werdslig, aff commishandleren noget, som før er meldet, crediterit worder, som kunde vere aff importance, da skal saadant ved rettens middel uden lang forhaling paa en huer sted til endskab forhielpes med 15 pro cento til rente fra den forsagde tid och iche tilstedes til ophold eller udfluct fra landsdommeren at appellere, och skal da saadan gield gaae och haffue prioritet for ald anden gield, huor icke pandt forefindes, eller iche kirche eller børnepenge, som med denne gield skal komme til lige deel och skiffte pro qvota, dersom formuen ey kunde tilstreche, huormed da den selgende skal vere tilfridtz oc i alle maader lade sig nøye.

7. Dersom nogen saadanne vahre och goedtz, som forskreffuet staaer, paa credit antoeg och ville der effter iche holde kiøbet, besuergendes sig, at hand sig haffde forkiøbt, och derfore samme vahre igiengiffue ville, da skal saadan exception och udfluct iche gielde, men den kiøbende kiøb holde och betale, som før er meldet, enten med gode eller med onde.

8. Dersom befindes, at nogen giffuer sig an for kiøbmand, dog ingen middel dertil haffuer eller caution for sig præstere kand, mens giør det alleneste den selgende til skade med at opdriffue prisen, directeuren til præjuditz och de kiøbende til forhindring och nachdeel, da skal det directeuren vere tilladt saadan person ved byfogden at arrestere lade, indtil at hand nøyactig caution stiller ved retten at svare for ald den skade, som baade den selgende och kiøbende der aff kunde haffue at prætendere, huorfor hand och tilbørlig satisfaction skal giøre.

9. Dersom och nogen uden byes mand til den commiss handel goedtz eller bøgger, enten sine egne eller [deris] som han er formynder for, vil fremsende, da skal oc en huer i saa maader vere tillat, saa at en huer, som det begierer, kand worde accomoderet.

10. Til samme commisshandels fortsettelse skal holdes tvende bøgger, huer paa 10 bøgger papijr, nemlig en commiss hoffuedboeg oc en commiss memorial, huilche effter den der om udgangne forordning udj begyndelsen med en sær stempel, som vj dertil ville

III s.527

forordne, skal stempeles oc derfor giffue til os huer gang, naar nye bøgger forferdiges, 8 rixdaler och aff memorialen 4 rixdaler, huilche penge commiss forvalteren allene skal udgiffue och betale.

11. Naar nogen bekommer nogen vahre paa terminer at betale, da skal dertil bruges stempelet papijr baade til handskriffter och qviteringer, effter den derom vdgangne foroerdning.

12. For alle de vahre och bøgger, som saaledes solt och opbøden bliffuer, skal den selgende for provision och sin umage betale och lade sig korte 8 skilling aff huer rixdaler, huor aff directeuren skal nyde den halffue part, mens den anden halffue part tillegges commiss forvalteren och skriffueren, en huer effter proportion och som directeuren det sielff billig och ret eracter.

13. Til tiuffueri om natten och dagen at forhindre skal enten den selgende och eyermanden selff eller hans fuldmectig tillige med commiss forwalterens tiener baade nat och dag i commis forwalterens boe vere tilstede, saa lenge som vahrene der udj fal holdes, mens naar vahrene er udj forvalterens huus, da skal hand selff der til allene svare.

14. Oc skal commiss forvalteren och skriffueren vere frj for ald byens tynge, skat och indqvartering, saa lenge de ingen anden borgelig næring bruger.

15. Och paa det at en huer, som kiøbe wil, kand vide huor och paa huilchen sted den gemeene commiss handel holdes, skal commiss forwalteren en halff stund tilforn lade ringe bøers klochen, saa och iligemaade imod afftenen, naar samme commiss handel haffuer ende, och paa det en huer sig detz bedre kand vide att rette, da skal her effter ey videre med samme klocke til Bøersen ringes, efftersom de det sielff haffuer ladet komme aff brug.

16. Och efftersom tit och offte skeet er, at icke alleneste de vmyndige børns goedtz er bleffuen staaendes mange aar vsoelt, formynderen til støerste skade, mens och en deel der aff for høyere prijs haffuer kund veret solt, de vmyndige til bedre gaffn och nytte, da haffuer en huer formynder her effter alt saadant børnegoedtz, vere sig jordegoedtz eller løsøere, som her effter falde kand, førend de til andre selger och affhender, for directeuren det at angiffue strax effter det ved rettens middel er inventeret, registrerit och taxerit, til at fornemme om det, børnene til beste, høyere kand vdbringes, til huilchen ende directeuren skal giffue strax ordre til commiss forvalteren det at maa anamme och offentlig opbiude och augere.

III s.528

17. Efftersom denne handels begyndelse och continuation iche lidet vil koste, da er directeuren hermed priuiligerit, at ingen anden her i staden, vere sig gieslig eller werdslig, uden hand eller huem hand denne direction och handel vil affstaae paa saa mange aars tijd, som de der om med huer andre forenes, maa vnderstaae sig nogen anden commiss handel eller auction, det vere sig med bøgger eller anden goedtz och vahre, at begynde eller i werck stille under 300 rixdalers straff, nemlig 1/3 deel til os, 1/3 deel til de fattige och 1/3 deel til directeuren, under rettens vidre befordring och execution. Oc skal samme handel ey heller paa nogen anden sted her i staden holdes end paa forskreffne pladtz allene. Oc om commiss forwalteren eller skriffueren sig imoed denne wores velmeente forordning skulle forsee, saa at der offuer bleff klaget, och directeuren det saa victig befandt, at denne handel formedelst saadanne deres onde forhold kunde geraade udj confusion och skade, da skal directeuren uden videre ophold strax andre erlige mend i deres steed antage och forordne. Hues vidre i fremtiden til samme handels fornøden fortsettelse befindis kand, ville vi effter vnderdanigst forslag och ansøgning videre derpaa resoluere effter detz befunden beskaffenhed, efftersom os got siunes. Thi biude och befale vi etc. Haffniæ 24 aprilis 1661.

Sæl. Registre XXV. 101-05.

III s.529

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 20:08:31 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top