eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.867

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 524-526
Nummer: 867


<-Forrige . Indhold . Næste->

867.

23 April 1661.

Privilegium for 6 Kokke til at lade sig bruge ved Bryllupper.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Jochum Kiervider, Johan Buskmand, Jacob d. Cammer, Hans Eskildsøn, Olluff Rasmusøn

III s.524

och Mathias Jensen, samptlige koche och borgere i vores residentz stad Kiøbenhaffn, os underdanigst haffuer andraget och tilkiendegiffuet, huorledis dennem udj deris handtwerck, brug och næring aff underskedlige fremmede her til staden ny ankomme och andre fuskere, som deris handwerck icke tilbørligen forstaaer och lært haffuer, ey heller udj forleden krigs och beleyrings aar her nogen borgerlig plict och tynge giort och vdstoed haffuer, skal skee stoer jndpas, hinder och skade udi derjs brug och næring, saa effterdj de udj berøerte krigstider ey allene lige ved andre deres medborgere haffuer veret belastet med stoer indqvarteringer, contributioner, och deres vagt och tog ved nat och dag paa woldene affvartet med andet woldarbied, jisvechning oc anden betyngelser, som saadanne besuerlige tider medføerde, udstoed haffue, derimod deres handwerck midlertid gandske haffuer needligget, oc de fast veret alddeles næringsløse, saa de deroffuer saa aldeles paa middel och formue ere kommen til agters, at det nesten til deres yderste ruin och forderff vil henstrecke, hues iche forberøerte fusken och indtreng i deris næring bleff forekommet och de med nogen visse frihed, saasom dog nogle dennem tilforn nøt och hafft haffuer til deres nærings tiltagelse och opretning, bleffue forsiunede och befordrede, saa effterat forbemelte koches vdstandene besuerligheder och deraff tilvoxen ringe middel och vilkor bevist er, da paa det de igien kunde gelange til nogen næring och opholds middel, saa at menigheden her sammesteds med goede dyctige mestere kunde vorde betient, haffuer vi naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at forbemelte Jochum Kierwider, Johan Buskmand, Jacob d. Cammer, Hans Eskildsen, Olluff Rasmusøn och Mathias Jensøn dennem mue lade bruge udj deres konst och handwerck med koogen och anretning til alle bryllupper, som udj det danske Compagnie, laugshuser och andre borgelig huser her i staden skeer och anrettes, saa de och huilche de dennem til hielp bestiller mue lade bruge. Befindes nogen sig at vnderstaae herimod forbemelte stadskocke udj deres næring oc offuenskreffne dem meddeelte frihed jndpas och hinder at giøre, da de derfore at tiltales, stande til rette och effter beskaffenhed tilbørligen och alvorligen straffes. Imod saadan beroerte frihed forbemelte stadskoche skulle vere tiltenckt och forplictede en huer her udj menigheden, som deris tieniste kand behøffue och begiere, villigen, flittigen, troligen och for billig betaling at betiene, huor oc naar tilsiges, saa ingen i slig fald worder forsømbt, eller billig aarsag skulle haffue sig offuer dem at besuerge,

III s.525

saa frembt de denne vores bevilling acter at nyde. Forbydendes etc. Haffniæ 23 aprilis 1661.

Sæl. Registre XXV. 99-100.

III s.526

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:38:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top