eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.866

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 524
Nummer: 866


<-Forrige . Indhold . Næste->

866.

19 April 1661.

Skøde paa en Grund ved Børsen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi anno 1659 den 28 octobris til os elskelig Christopher Gabel, vores cammerraad, rentemester och assessor udj collegio status, en vores pladtz, jord och eyendom ved Børsen liggendes skiødt och affhendt haffuer, och bemelte Christopher Gabel nu samme pladtz igien til Casper Rolluffs, jndvohner i vor residentz stad Kiøbenhaffn, med vores naadigste tilladelse haffuer soeldt och transporterit och affstaaed, oc forbemelte vores førrige skiøde igien i vores cantzelie indleffueret, da haffuer vi nu derfor naadigst skiødt och affhendet, saa och hermed vnder, skiøder, och affhender fra oss och vore effterkommere konninger i Danmarck och til bemelte Casper Rolluffs och hans arffuinger forskreffne vores pladtz, jord och eyendom ved Børsen her sammesteds, liggendes imellom den muur, som giør veyen op til Børsen, paa den ene och affgangne Jens Ollesøns, Jan de Clerchis och vores egen gaard, som vores rigs-marskalck os elskelig Johan Christopher von Cørbitz iboer, deres fortouger (som for samme tre gaarde er oc skal vere tretten allen bred) paa den anden side, och befindes forneffnte pladtz effter alne och maal som følger: nemlig den synder side fra revieren aff och hen i vester er trediesindstiffue alne lang, item fra enden aff samme lengde ret i winckel her offuer tæt til den nederste ende aff den krumme muur, som giør veyen op til Børsen, er sexten alne lang, desligeste fra samme nederste ende aff forskreffne krumme muur oc hen i øster indtil muren paa Børsen, som slodtzfogeden boer, er halfftrediesindtztiffue och sex alne, och den østre side fra sviebuffuen vnder bøerstrappen fra noerd och i synder indtil bemelte Niels Ollesøns fortog ret til hiørnet af riveren er fyrgetiffue och halffniende alne lang. Huilchen forskreffne pladtz etc. Haffniæ 19 aprilis 1661.

Sæl. Registre XXV. 96-97.

III s.524

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 19:30:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top