eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.865

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 523-524
Nummer: 865


<-Forrige . Indhold . Næste->

865.

19 April 1661.

Forhøjelse af Renovationsskatten.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom til det renoveringsverch her i vor residentz stad Kiøbenhaffn i brug at stille (huor om vores naadigste forordning sub dato den 12 martij sidst forleden er vdgangen) nu alle gaarde, huse och vohninger her sammesteds er registrerit och offuerseet oc der effter befindes ey saa mange store gaarde och huuse paa 30, 15, 10 fag her i staden at vere, som mand haffde giort sit facit paa, mens mere end halffdeelen paa 4 eller 3 fag och der iblant mange aff de fattiges vohninger, saa at capitalen til de 24 karrers vnderhold, som til bemelte renoverings verck at fortsette behøffues oc vores føromrøerte mandat ommelder, ey kand tilstrecke, da paa det saadant et nyttig och fornøden werck maa sin tilbøerlig fremgang haffue, haffuer vi naadigst for got anseet, at aff huer fag aarligen offuer førrige mandat endnu skal giffues j skilling

III s.523

och det saaledes, at de huse och vohninger, som ere taxerede for 30 fag der ved forbliffue oc de fra 29 til 24 fag, mens at det øffrige regnes ligesom de sig udj fagene befinder, huor effter alle oc enhuer sig haffuer at rette och forholde. Haffniæ 19 aprilis 1661.

Sæl. Registre XXV. 95-96.

III s.524

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:58:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top