eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.860

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 521
Nummer: 860


<-Forrige . Indhold . Næste->

860.

12 Marts 1661.

Om Afgift til Renovationen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi til goed polities stifftelse och forbedring haffuer naadigst for got anseet en sær forordning at lade vdgaa om voris residentz stad Kiøbenhaffn vdj goed och tilbørlig reenlighed at holde lade och til samme werckes begyndelse och forretning fornøden er først at forlag aff penge der til forskaffis, dernest at en vis tid settis, fra huilchen dermed skal begyndes, da er vores naadigste vilie och befahling, at alle och enhuer, aff huad stand de och ere, som bygge och boe i bemelte voris residentz stad, erlegger och betaler til os elskelig Johan Esmit, vores tolder her sammesteds, som vi til generaldirecteur offuer samme werck naadigst bestillet haffue, eller hans fuldmectige, huis penge i forbeneffnte woris forordning specificerede ere der til at skulle giffues oc det udj dette første nerverende aar til den 4 aprilis førstkommendis och i de andre effterfølgende den halffue part til huer paaske, den anden halffue part til huer St. Mickels dag, dernest at en huer sine gaarde och gader rene haffuer to vgersdagen effter førstkommendis paaske. Huoreffter alle och en huer som vedkommer sig haffuer at rette och øffrigheden her i staden der offuer alvorligen at holde, saa at dend aff os naadigst bestilte general directeur eller hans fuldmectige ald muelige assistentz skeer baade udj pengenes oppebørsel, saa och udj alt andet, som kand tiene til wercketz forfremmelse. Haffniæ 12 martij 1661.

Sæl. Registre XXV. 82.

III s.521

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:38:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top