eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.859

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 519-521
Nummer: 859


<-Forrige . Indhold . Næste->

859.

12 Marts 1661.

Forordning om Renovationen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom forrige och hidindtil practiserte anordninger om gader och stræder, marckedspladtzer och broer i wores residentzstad Kiøbenhaffn at reene holde liden eller ingen nytte hidindtil skaffet haffuer, oc det baade for byens reenligheds skyld saa vel som och for at forekomme de siugdommer, som wreenlighedens stanck foraarsage kand, er høyligen fornøden, at de middel betenckis och skaffis, huor ved sligt i en fuldkommen gafnlig oc varig brug kand fattes, da haffuer vj naadigst for got anseet effterfølgende forordning der om at giøre oc publicere lade.

1. Først skal alle store gaarde i wores residentz stad Kiøbenhaffn, i huem de och tilhøre aff adelige, geistlig, borgelige och anden verdslige stands personer, ingen vndertagen, taxeris for visse fag, och aff huer fag, som de worder taxerit for, giffue til byens reenlighed i werck at stille och ved lige holde 1 Sk. danske om maaneden, men paa det ingen sig offuer taxeringen skal haffue at beklage, da skal huer stoer gaard saa vel med indbygningen som med vdbygning til gaden icke regnes i alt høyere en for 30 fag oc effter den maade, som forskreffuit staaer, betale et heelt aar 3 1/2 rixdaler 24 Sk. danske. De gaarder, som ere 15 fag til 29, skal iche regnes høyere end for 15 fag och giffue det hele aar 1 1/2 rixdaler 36 Sk. Huse fra 10 til 14 fag skal iche regnes høyere end for 10 fag och giffue et heelt aar 1 rixdaler 24 Sk. Waaninger fra 4 til 9 fag regnes icke høyere end for 4 fag och betaler et heelt aar 1/2 rixdaler. De waaninger, som ere tre fag, betale iligemaade 1 Sk. danske om maaneden aff huer fag, som bedrager sig udj et heelt aar 36 Sk. danske.

2. Pengene, som forskreffuet staaer, aff alle och enhuer gaarde och huse her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn beboer, ihuem eyermanden end och der til mon være, uden nogen exception och ophold erlegges och betales til dends fuldmectige, som nu eller her effter ordinerit worder aff den general renoverings directeur, som aff os offuer dette werch forordnis, oc det vnder straff som vedbøer.

3. Oc som til dette werckes forrettelse skal idelig holdes 24 heste med 24 lucte vogner eller karrer med detz tilbehøer och en person til huer karre, saa velsom 11 personer til de 11 quarterer her i byen, som skal hauffue opsigt at ingen vhombskhed nogen tid paa gaden kastis, sampt foget, skriffuer och andre flere personner, efftersom tiden och leyligheden det udkreffuer oc den forskreffne jndkomst aff gaarde och huse her i byen ey effter vngefehrlig giorte

III s.519

overslag och calculation nær kand stoppe den vdgifft, som dette werckes tilbørlig fortsettelse erfordrer, da ville vi naadigst, at aff alle fragtvogne, huer reyse de fra eller til byen giør, saa och aff alle bønder-vogne, huer gang de kommer til torffvet, skal giffues 1 Sk. danske, som til general directeurs betientere skal uden imodsigelse och ophold betales, huor imod bemelte general directeur och skal forplict være torwene, saa snart der til rum giffues, strax at lade reengiøre, saa at de altid reene holdes.

4. De som sancker extraordinarie møddinger aff heste och andet qveg, maa icke med deris egne heste, wogne eller hiulbører det vdføre, och skal saadanne møddinger aff de lucte wogne eller karrer allene, som til gaderne at reenholde forordnede ere, udføres, och for huer læssis vdførsel betalis til general directeurs fuldmectige 4 Sk. danske, til den ende at dette werck sin nødwendig omkostning, uden huilcket det ey kand fulddriffues, icke skal feyle och fattis, imod huilchen och saaledis som den i denne forordning specificerit findis general renoverings directeuren skal vere forplict alle broelagte gader, stræder och pladtzer, saa och broer her i vor residentz stad Kiøbenhaffn, de ny St. Annæ boder undertagen, och (at) lade tilbørligen och som hand acter at forsvare reenholde, saa velsom och, naar det behøffuis, den offuerflødige ijs och snee, som vbeqvem kiørsel och fart her i gaden foraarsager, udfører, dog skal en huer for sit fortog samme is och snee lade opstøde, tilsammen legge och hielpe at paa læsse.

5. Vdi huer gade skal, saa vit det tilstrecke kand, en aff foromrøerte vogne eller karrer tvende gange om vgen komme, haffvendis med sig et liud och advarsel, ved huilchet alle och en huer skal vere ferdig skarnet paa gaden for sit huus at sammenfeye lade och det saa velsom den vreensel, hand i sit huus och gaard kand haffue sancket, paa wognene at lade læsse. Befindes nogen for sine døre paa gaden nogen vhomskhed at haffue aff sit huus kastet, da skal den strax aff de der till ordinerede renoverings svenne pantis och giffve 3 Mk. Er der nogen saa dristig, at hand sig der imod sætter eller i andre maader och tilfelde nogen aff renoverings betiente och folck med skemmelig och bespottelig ord och naffne begegner och tiltaler, straffes første gang paa fire Mk. danske, anden gang paa 6 Mk. danske och tredie gang 10 slette daler, och de, som saadan straff ey kand vdgiffue, med fengsel. Naar mehrbemelte vogne och karrer paatager och vdfører heste- och qveg-mødding, skal den, for huem det vdages, maa lade paalæsse saa meget hannem siunes paa vognen

III s.520

at kunde gaa. Huor ingen indkiørsel i gaarden er, skal dends folck, som huset beboer, hielpe det meste muligt møddingen at læsse och ud til vognen eller karren, som paa gaden holder, forskaffe.

6. Oc som til dette werck tilbørligen at indrette och forfremme vomgengeligen fornøden er huse och en visse beskicked pladtz, huor stalderum och andre fornøden steder kand vere til renoverings folcket, dets materialier, heste och andet, som der aff dependerer, da haffuer vj naadigst anordnet och befalet, saa och hermed anordner och befaler, at en huer til den bekostning, som der paa vil gaa, skal erligge och betale til general renoverings directeuren eller hans fuldmectige et halfft aars vdgifft offuer det forrige, som specificerit er, at skal aarligen til wercke[t]s fortsettelse giffues, huilcket til den 4 aprilis førstkommendis skal vfeylbarligen betales dette første aar allene. Huor effter alle och enhuer etc. Haffniæ 12 martij 1661.

Sæl. Registre XXV. 78-81.

III s.521

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 11:08:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top