eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.857

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 517-518
Nummer: 857


<-Forrige . Indhold . Næste->

857.

6 Marts 1661.

Vedtægt om Slagterne.

Præsident samt borgemester och raadmend udi den kongl. fri rigs stad Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom Kongl. May. wor allernaadigste herre och konnings den 14 januarij sidst forleden udstede naadigst trygt consumptions forordning blant andet tilholder, at huer byes øfrighed skall forordne it vel bestelt slagter laug, saaledis at sig ingen vnderstaa noget at slagte, som iche i lauget er, vnder høy straf, och at sette en wis pris huad slagterne skall giffuis for huert slags de slagter.

Saadan høystbemelte Kongl. May. naadigst mandat och forordning underdanigst at efterkomme hafuer wi beskichet och forordnet, saa och nu hermed forordne och bestille disse efterskrefne slagtere eller slagterie betiente, nemlig Jens Madzen, Arffuit Børgesen, Hans Pedersen Nyre, Oluf Olufsen, Børge Olsen, Christen Dreier, Amon Suensen, Niels Pedersen, Oluff Nielsen, Oluf Jensen, Povell Skeiman, Jens Pedersen, Jon Estensen, Niels Christensen, Erich Andersen, Jens Olsen, Rasmus Madsen, Oluf Olufsen, Hendrich Madzen, Hans Pouelsen, Lauridz Pedersen, Lauridz Andersen, Peder Jensen, Jørgen Jensen, Lauridz Nielsen och Søren Pedersen, huilche fornefnte slagteri betiente tillige med de andre stadzens slagtere, som i lauget ere, och deris tienere skulle slagte for alle stadzens jndvaanere, huo de were kunde vden forskiell, dog skall dennem hermed alvorligen och strengeligen vere advart och befalet, iche for nogen heller for dem self noget at slagte, førend for dennem af ziise seddell bewisis, der af den tillbørlig consumtions told at vere aflagt, huor om de den ene accisse seddell der paa hafuer at annamme och den till slagternis oldermand lefuere, og ham derom forstendige, førend de noget slagte; dersom befindis de slagte enten stude, kiøer, suin, kalfue, faar eller lam, førend saaledes med accise seddell bevisis och for oldermanden angifuit er, som fornefnt, skulle de derfor tiltalis och strafis, efter der om høybemelte Kongl. May. consumtions forordnings medfør, och skall bemelte slagter betiente til slagter løn for huis de i saa maader

III s.517

slagter, betalis af dem som slagte lade for en stud eller koe 2 Mk., it suin 12 Sk., en kalf 1 Mk. och faar eller lam 4 Sk., och skulde de ingen videre slagterpenge af nogen maa fordre eller annamme end forberørt er, vnder tilbørlig straf; och ligervis som forskrefne stadsens slagter udi lauget saa vell som de anordnede slagter betienter skulle alle slagte for alle stadzens indbyggere, saa ingen anden uden de der till skall lade bruge, eller dem ingen indpas i saadan deris næring at maa giøre, saa skulde de der imod forpligt vere stadens borgerskab, jndvaaner och gandske menighed tilbørlig och vell at betiene, saa enhuer udi slagtetiden och eller andre tider med slagten efter huis nødtørfft fligtig vden ophold och forsømmelse worder expederet, vnder denne deris friheds forliis.

Derforuden hafuer wi bemelte slagteris betienter mod saadan deris tro och fligtig opvartning wndt och bevilget, saa och hermed bevilge och tillade, att ingen anden her udi staden maa handle och selge grønsaltet oxekiød och flesk, och det paa Amager torffue de tuende torffue dage om vgen, dog saa at de oxekiød maa selge, som ringere end i sex dage hafuer veret slagtet; skall och fornefnte slagter betienter ey maa giøre stadens slagtere nogen jndtrang med noget andet end fornefnte, saa de ey till deris egen handling at selge maa slagte kalfue, faar eller lam, meden det samt alt anden slags fersk kiød at selge stadens slagtere, som i lauget ere, alleene at vere forbeholden, saa alle fornefnte slagtere udi alt fornefnte och eller alt andet vedkommende dennem vnderdanigst haffue at rette och forholde efter høybemelte Kongl. May. allernaadigste udgangne consumtions forordning, vnder tilbørlig tillrettestandelse. Des till bekrefning actum den 6 martij anno 1661.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1110-14.

III s.518

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 10:50:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top