eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.856

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 516-517
Nummer: 856


<-Forrige . Indhold . Næste->

856.

1 Marts 1661.

Skøde paa en Grund paa Vesterbro (Matr. Nr. 72 i.e.: Nr. 37 paa Vesterbrogade og Grunde i Viktoriagade og forbi den gamle Jernbane).

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Gabriel Boemand, kleinsmid och jndvohner i vor residentz stad Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis hand til sinds er en skiudebane her udenfor staden at bekoste och oprette, huor borgerskabet her sammesteds och andre, som dertil lyst haffuer, sig udj skiuden des bedre exercere och øffue kunde, med vnderdanigst begiering vj hannem der til en beqvemme pladtz naadigst forunde ville, da haffuer vi naadigst bevilget och tillat, saa och hermed beuilger och tillader, indtil vj anderledis tilsigendis worder, til bemelte skiude banes oprettelse maa ved det yderste trenchement och wold vesten her fra staden niude effterfølgende pladtz, nemlig den yderste fra porten och langs vd med courtinerne forbj tre boelwercker imod stranden, som paa den vester side graffuen aff trenchementerne jndsluttes, saa och indenfor imod festningen med en liden opkast grøfft i lige maade besluttes. Dog maa bemelte Gabriel Boemand samme pladtz ey til anden nytte end til skiudebanens brug allene anvende, saa det ey kommer festningen til nogen forhindring eller skade i nogen maader. Thi forbiude vj etc. Haffniæ 1 martij 1661.

Sæl. Registre XXV. 66.

24 Marts 1676 vitterliggjør Magistraten, at den efter kgl. Bevilling af 5 Nov. 1674 maa nyde Jordskyld eller billig Kjendelse af de Pladser, som bebos udenfor

III s.516

Stadens Porte, hvorfor den bevilger Gabriel Boumann »en Plads og hosliggende Haverum liggendes vesten udenfor Stadens Vesterport indenfor den yderste gamle Trenchements Vold, strækkende sig i Længde og Bredde efter Ingeniør Gotfred Hofmans Alenmaal som følger: af øster i vester langs med Landevejen 103 Alen, af synder i nør langs den gamle Trenchements Vold 92 Alen, bagfra Skydebanen, saavidt Gaardsrummet strækker, 52 Alen. langs Haven 60 Alen, den fjerde Side af Haven imod Fæstningen 51 Alen«; deraf skulde gives aarlig Jordskyld 4 Rdl. Herpaa kgl. Stadfæstelse 14 Juni 1676 i Raadstuearkivet.

III s.517

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 10:42:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top