eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.855

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 515-516
Nummer: 855


<-Forrige . Indhold . Næste->

855.

27 Feb. 1661.

Kontrakt om Vinduerne i den afhændede Professorresidens (se Nr. 853 og 872).

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom os elskelig, hederlig och høylerd doctor Hans Svane haffuer bekommet voris naadigste befaling sub dato Kiøbenhaffns slot den 29(?) februarii udi nerverende aar, at imellom forhandle os elskelig her Hannibal Sehsted etc. oc hederlig oc høylerd mand mester Rasmus Vinding etc. om de vindeuer och vdsigt, som vdgaaer til forskreffne mester Rasmus Vindings pladtz af sallen vdj den residentz, som bemelte her Hannibal Sehsted acter sig at tilforhandle udj Cannickestredet liggendes, och affgangne her Christian Frijs haffuer tilhøert, saa at det i fremtiden kand vere vforanderligt oc vdisputerligt, da effterdj vj naadigst erfarer imellom bemelte her Hannibal Sehsted paa den ene och mester Rasmus Vinding paa den anden side om samme vindver oc vdsigt aff den sal, som udgaaer til mester Rasmus Vindings pladtz, i residentz gaarden, som bemelte her Hannibal Sehsted sig aff universitetet tilforhandler, saadan en contract som effterfølger at vere oprettet, huor til de andre professores (efftersom bemelte Vindingij residentz universitetet tilhører), godvilligen haffuer giffuet deres stemme och samtycke, nemlig at den biugning, som staaer i mester Vindings residentze imellom gadehuset och den grundmurede udskud, slet skal borttages, oc her Hannibal at lade giøre vinduer vd til mester Rasmus Vindings residentze fra gadehuset oc indtil det grundmurede vdskud, uden oc neden til udj begge salle och logementer vforanderlig och vdisputeerlig vdj fremtiden, huorimod skal oprettes i forskreffne mester Vindings residentze et huus til køchen och spisekammer med et halff tag, tagedreffuet vendendis

III s.515

ind ad imod mester Finckij residentze oc haffve, hvilcket hus, som bliffuer tu fag bred, skal begynde fra mester Vindings vdskud och bygges lige høyt och bret med det oc endes i lengden paa den fierde stolpe paa halffue huset, fra det grundmurede vdskud regnet, oc skal iche mester Vinding eller hans effterkommere nogen biugning eller planckeverck lade opreyse. Dog skal den imellom platz i sig selff høre til mester Vindings residentze vforanderlig til at sætte smaa træer udj eller at lade smaa kræ gaa udj, oc samme voris naadigste befaling i saa maader med begge parters fornøyelse paa voris egen naadigste ratification tilbørligen at vere effterkommet. Haffuer vj samme contract, som forskreffuit staaer, effter detz jndhold confirmerit, fuldbyrdet och stadfestet, saasom vj oc det hermed confirmerer, fuldbyrder oc stadfester udj alle sine ord, clauseler och puncter, saa den i alle maader for effterkommerne skal vere vforanderlig och udisputerlig. Forbydendis etc. Haffniæ 27 februarij 1661.

Sæl. Registre XXV. 65-66.

III s.516

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 10:33:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top