eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.854

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 514-515
Nummer: 854


<-Forrige . Indhold . Næste->

854.

22 Feb. 1661.

Privilegium for Valby Kro.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Hans Pedersøn Bladt, jndwohner her i vor residentz stad Kiøbenhaffn, for oss vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis hand udj Valdbye, strax effter at freden nu sidst sluttet bleff, it kroerhus med stalderum til 16 heste haffuer ladet opbygge til de reysendis tieneste paa det sted, huor tilforn et kroehuus standet haffuer, och sig endnu ydermere haffuer erbudet flere stuer och stalderummer paa egen bekostning til de reysendis beqvemmelighed der at lade forferdige, saa efftersom vj aff os elskelig Johan Christoff von Cørbitz til Hellerup hans

III s.514

vnderdanigste erklering naadigst erfarer høy fornødenhed at vdkreffue, at forskreffne kroe worder opretted och ved lige holdet for fremmede och veyfarendis folck, som ey andensteds om nattetide formedelst bemelte Kiøbenhaffns forstads ødeleggelse och porternis tilluchelse logere kunde, da haffuer vj effter vnderdanigst ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, at forbemelte Hans Pedersøn Bladt forskreffne kroe maa oprette och der effter for sig den allene at niude och beholde, dog skal hand tilforpligt være den skichelig och vel vden klage at holde, saa de veyfarendis for billig och lidelig kiøb, paa huis de til nødtørfftig vnderholdning behøffuer, vel kand bliffue accomoderit, saa frembt denne voris benaading skall nogen krafft haffue etc. Haffniæ 22 februarij 1661.

Sæl. Registre XXV. 60-61.

III s.515

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 10:29:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top