eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.852

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 512-514
Nummer: 852


<-Forrige . Indhold . Næste->

852.

4 Feb. 1661.

Vedtægter for Skomagerne.

Præsident samt borgemester och raadmend udi den kongl. fri rigs stad Kiøbenhafn giører witterligt, att eftersom erlig och velforstandige mand Simon Cronborg, oldermand for skomager lauget,

III s.512

paa samme laugs weigne os tienstligst tillkiende giffuet hafuer, at skomagerne af vnderskedlige bønhasere och fuskere, som ey ere udi deris laug och iche deris borgerskab haffuer wundet eller borgelige tynge udstaar, skall skee stor indpas och skade i deris hantwerch och næring, der imod de ey alleene udi forleden krigs och beleyrings tid stor contributioner och indquarteringer hafuer udstanden, mens endnu maa bere daglig tynge och med deris hantwerch, naar aff øffrigheden paafordris, guarnisonen maa betiene, da paa det de der imod i deris laug och næring noget maatte bestyrchis och forfremmis, haffuer de tienstwilligen weret begierende, wi dennem till deris laugs artichles forbedring wille bewilge følgende poster, huilche, efter at wi dennem ofuerweyet, billige och gafnlige befunden, hafue wi dennem samtøcht och bevilget och nu her med bevilger fornefnte skomager laug følgende artichler.

1. Ingen, som ey her i staden er borgere, bosatt och skomagerlauget vundit och der udi for en mester annammit er, maa giøre eller bruge skomager gierning, megit mindre maa holde suenne eller drenge; befindis nogen i saa maader paa handtwerchet at fuske, da haffue forbrut huis arbeide de i saa maader haffuer med at fare, halfparten till de fattige her i staden och halfparten till laugs omkost, eller efter beskaffenhed stande till rette och straffis som wedbør.

2. Alle skomager suenne, som ey er mester sønner i lauget, skulle forplict were hos en mester i lauget continuerlig at arbeide i ringste paa et aars tid, som de dennem i lauget skal lade indskrifue for, førend hand maa tillstedis at blifue mester, i lauget indtagis, dog de suenne, som sig i echteskab indlader med en mester enche eller dater, derfor fri at vere.

3. Huilchen suend, som sig vill paatage at vere skoflecher, oc sig i skoflecher lauget vill indgiffue, skall forplicht were at tage deris richtig afskeed och skudzmaall fra skomager lauget, huilchet, naar hand erlanget hafuer, stande hannem da frit fore sig i fornefnte laug at indlede.

Huilche fornefnte poster, som forberørt er, efter at wi dennem hafue befunden och eragtet billig och for samtlige skomagere till deris handtwerchs och nærings fortsettelse och forbedring nutige och gafnligt, hafue wi dennem fuldbiurdet och samtycht och dennem nu her med stadfester och bekrefter, saa der efter alle och enhuer, som deris laug winde, der udi annammis och for en laugsbroder erkiendis will, dennem endelig skall haffue at rette och forholde, vnder tillbørlig straf; imod saadanne bewilning och frihed fornefnte skomager

III s.513

laug, efter deris egen erbiudning, skall forplict were de fattige her i staden aarligen at gifue och forære 50 par skoe, huilche skomagers oldermand her sammesteds skall lade leffuere och der paa hans quitering annamme. Des til bekrefning vnder voris her under trøchte stads secret. Kiøbenhafn den 4 februarij anno 1661.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 925-27

III s.514

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:51:19 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top