eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.851

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 511-512
Nummer: 851


<-Forrige . Indhold . Næste->

851.

24 Jan. 1661.

Vedtægter for Smedene.

Præsident samt borgemester och raad udi den kongl. fri rigs stad Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom erlig och vell forstandige Augustinus Otte, oldermand for smedde lauget her i Kiøbenhafn, paa samme laugs vegne os suplicando hafuer andraget, huorledis adskillige v-ordninger sig vdi deris handverch skall tildrage, iser med deris suenne, huilche strax de hafue vdlert dennem fortredelige och motvillige anstille, och v-anseet de iche ere saa døgtige i deris arbeid, som en god suend, meget mindre som en mester det burde, wille de dog iche efter deris lere nogle aar for suenne hos mesterne arbeide, mens enten tage dennem forlof [och] giøre dennem self till mestere eller dennem udi Christianshafn, uden gammell Øster port eller andre [steder] nedsette och med deris arbeid och fusken paa smedde handtverch giøre lauget stor indtrang och hinder udi deris handtverch och næring, som dog nu udi forleden krigsaaringer mesten hafuer nedlegget, och mesterne stor tynge, vagt, inqvarteringer och anden besueringer udstaaet hafuer, da, paa det saadant kunde forekommis, hafuer de verit foraarsaget følgende poster till deris laugs artichlers forbedring af os tienstvillig at søge och begiere, huilche, efter at vj hafue ofuerweyet och dennem befunden tienligt och gaffnligt till bemelte nærings for-

III s.511

fremmelse, hafuer wi vndt och bevilget, saa och hermed vnder och bevilger effterfølgende artichler.

1. Alle grofsmedde och kleinsmedde suenne, samt alle andre suenne, i samme laug ere incorporerede, de nu her i staden ere eller her efter andre steds fra hidkommendes worder, heller her efter lert hafuer, eller her lerde worde, skulle her, naar di dennem agter døchtige sig her at nedersette och lauget esket hafuer, paa to aars tid arbeidett her i staden hos huilche mestere dennem fornøden hafue, saa at naar de imidlertid och der efter udi deris arbeide och prøffue noch som døctig for en god mester er befunden, och deris borgerskab vundet och laugs rettighed giort haffuer, maa de annammis och indtagis udi lauget och des rettighed som andre laugsbrødre niude, saa de och ingen anden, som ey ere borgere och vden samme laug, maa sig her nedersette och bruge smedde handtverch, eller lauget med fusken eller bønhasen giøre nogen indpas udi deris næring, under alvorlig och tilbørlig straff.

2. Och paa det at laugsbrøderne och deris paarørende till deris forfremmelse kunde niude noget billigt och tillbørlig beneficium, er for dennem gafnligt eragtet, at huilchen suend for sig befrier med een af laugens mesters enche eller døtre, skal vere fri for fornefnte to aars arbeide; den samme frihed skall en mesters søn och niude, dog at ingen udi lauget annammis och tillstedis, vden de sig erlige och vell hafuer anstillet, ere vberøchtet och hafuer deris erlige skudzmaall och lerebref, huoraf deris døctighed, som foreskrefuit, erfaris och fornemmis kand.

Disse puncter hafue vi som forberørt smederne her i staden och alle de, som i samme laug ere, till deris laugs artichlers bestyrchning och nærings forbedring vndt och bevilget och dennem nu her med bekrefte och stadfeste, saa alle och enhuer, som deris laug winde, der indtagis och for en laugs broder ehrkiendis, vill sig endelig her efter skulde rette och forholde, vnder paafølgende och alvorlig oc tillbørlig straf. Des til bekreftelse vnder voris stads secret. Kiøbenhafn den 24 januarii anno 1661.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1167-70.

III s.512

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:41:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top