eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.850

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 510-511
Nummer: 850


<-Forrige . Indhold . Næste->

850.

24 Jan. 1661.

Privilegier for Stenhuggerne.

Præsident samt borgemester oc raadmend vdi den kongl. fri rigs stad Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom erlig och vell forstandige mand Jens Andersen, steenhugger, paa samtlig steenhugger her i staden deris weyne os tienstvilligen igien hafuer andraget oc till kiende gifuit hafver, huorledis deris handtwerch och ringe næring udi forleden krigs och beleyrings tid fast gandske hafuer verett nedlagt, oc de iche desmindre store besueringer med inquartering, contributioner, vagt, arbeide oc anden tynge lige ved andre deris medborgere vdstandet hafuer, saa der offuer de paa deris fattige middell och formue megit er besuerget och till agters kommen, i seerdelished skall dem skee stor indpas udi deris handwerch med steen- och belt-huggere af nogle, som nylig skall vere kommen af byen, oc ingensteds reist paa handwerchet eller ere dyctige et epitaphium at forferdige, medens skall forferdige godt folchis steen och arbeide, och dog med slig deris bønhasen fratager dem næring, saa der offuer de med hustru och børn maa lide nøed och trengsell, saadant och (at) forekomme hafuer veret foraarsaget af os tienstskyldig at begiere nogle visse artichler, ved huilche de wed deris handtwerch oc borgelige næring tjllbørligen handthefuis och beskiermis kunde, huilchet efter alt udi sig self billighed er, hafue vi dennem vndt och bevilget følgende artichler.

1. Ingen, som her udi staden iche ere borgere och bosaatte, maa dennem her med bildt- eller steenhugger handtwerch opholde eller lade bruge, steenhuggere, som her udi staden borgere oc byens thynge och besuering udstaae till indpas och skade i deris næring; vnderstaar sig nogen hermed at bruge samme handwerch, hemmelig eller aabenbare, skall tiltales, stande tillrette och strafis, som vedbør.

2. Ingen suene af samme handtwerch skulde tillstedis her i staden at blifue mester och ey arbeid antage, førend hand her udi staden hos en mester hafuer arbeidet it aars tid, der nest wundet sit

III s.510

borgerskab oc bewiser sit handwerch hos en erlig mester tilbørligen at hafue lerdt och der udi saa døchtig befindis, saa hand for mester kand passere och her kand oc bør antagis; de suene, her lerdt hafuer, skulde der forvden paa handtwerchet reise i ringeste paa it aars tid, paa det staden med gode, erfarne och bequemme mestere i samme handtwerch och kunst kand vorde forsiunet.

3. Skall och ingen suend af fortred oc mudtvillighed och vden tilbørlig aarsag tage afsked och forlof fra den mester, hand hos arbeider, och arbeide hos en anden antage, under tillbørlig straf.

Huilche poster, efter at wi hafue befundet och eragtet billige, och for steenhuggerne till deris handwerch och nærings forfremmelse nøttige och gafnlige, haffue wi dennem, som forberørt, bevilget och dennem her med fuldbiurde oc stadfeste, saa der efter alle oc enhuer, dem her efter ville nedsette och steenhugger handwerch bruge, dem der efter endelig hafue at rette. Des til bekreftning under woris her neden trøgte stads secret. Actum Kiøbenhafn den 24 januarij 1661.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1289-92.

III s.511

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:33:33 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top