eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.849

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 509-510
Nummer: 849


<-Forrige . Indhold . Næste->

849.

4 Jan. 1661.

Fremmede Snedkersvende skulle først melde sig hos Hofsnedkeren.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att wores naadigste vilie och befaling er, att oldermanden for snedicherlauget her i staden tilholder dennem det tilfalder effter sneckers handwercks brug och maniere, att alle de fremmede sneckersvenne, som her til wor kiøbsted Kiøbenhaffn ankommer och her att arbeyde begierer, først woris hoffsnedicker Hans Balcke skal anmelde, om hand til woris arbeids fornødenhed kunde behøffue att bruge, førend de hos andre mestere i snedicker lauget bliffuer angiffuen, desligeste om nogen omsender hos hannem att arbeyde begierer, skal de hannem effter sedwane worde tilskichet, saa och att holde alle hans swenne vnder lige disciplin ved alle andre. Dersom nogen mutvilig och sig vtilbørlig imod hannem anstiler, maa ingen saadan en persohn i snecker lauget til arbeid antage, førend hand for sin forseelse sig tilbørligen hos bemelte voris hoffsnedicker purgerit haffuer och aff lauget udj hans eller hans fuldmectiges nerverelse straffet worder. Derforuden bemelte Hans Balck, huis drenge

III s.509

vj enten selff til hannem vdj lære hensætter, eller de hand selff antager, i lauget jnd och vdskriffue, huoreffter oldermanden for sneckerne och samptlige sneckerlauget, de som nu ere eller her effter kommendis worder, sig kand vide att rette och forholde, ey giørendis herpaa forhindring i nogen maader. Thi forbiude vj alle och en huer her imod att giøre etc. Haffniæ 4 janvarii 1661.

Sæl. Registre XXV. 44.

III s.510

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:27:37 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top