eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.846

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 508
Nummer: 846


<-Forrige . Indhold . Næste->

846.

13 Dec. 1660.

Eneret til at brygge et nyt Slags Øl.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att eftersom Anders Wern, jndvoner udj vor kiøbsted Christianshaffn, for os vnderdanigst haffuer ladet andrage oc tilkiendegiffue, huorledes hand haffuer opfundet och inventerit et nye slags øl att brygge, som hand forhaaber saa velsmagende och behagelig att worde, som neppelig her i riget tilforn skal vere brygget, mens efftersom hand befrycter, att naar hand omsider med stoer arbeid och bekostning haffuer i werck stillet, att hand da aff sine tienere eller andre hannem dermed att effterfølge skulle ske indpas, haffuer hand om denne wores priuilegie och benaading derpaa vnderdanigst ansøgt oc begiert. Thi haffuer vj effter hans vnderdanigste anmoding och begiering naadigst beuilget och tillat, saa och hermed bevilger och tillader, att ingen anden her i wort rige Danmarch end hand allene maa lade giøre saadanne nye inventioner aff kiølner eller ildebrand der i att bruge, ey heller sadanne maniere aff warme til malt derved eller offuer at tøre, saasom hand forbemelte acter i werck at stille, desligeste skal ey nogen anden tilstedes enten att bruge eller her i riget att indføre nogen saadan slags ny inventerede øl, vden hans eller hans hustrues vilie och sambtycke, saa frembt att kølnen icke skal bliffue ruinered, och øllet, som i saa maader, som forskreffuet staaer, her brygget, detz forbrydelse; hand skal och tillat vere alle andre nye slags øl, som hand her effter inventere kunde, med lige saadan frihed, som forskreffuit staaer, att oprette och sig til brugs uden nogen forhindring, att føre. Huilche forbemelte priuilegia och friheder forskreffne Anders Wern och hans hustru, som hand bekommendes worder, vdj deres liffs tid, saaledes som forskreffuet staaer, fri och vbehindret i alle maader skal nyde och beholde. Thi forbyde vj etc. Haffniæ 13 decembris 1660.

Sæl. Registre XXV. 31.

III s.508

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 09:16:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top