eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.844

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 506-507
Nummer: 844


<-Forrige . Indhold . Næste->

844.

25 Nov. 1660.

Bevilling til Oprettelse af et Sæbesyderi.

Frederik 3 bevilger os elskelig Hermand Jäger, handelsmand i Amsterdam, for sig oc sine arffvinger, att maa her i wore kiøbsteder Kiøbenhaffn eller Christianshaffn, paa huilcken aff begge steder det hannem best til pas kommer, oprette et sebesyderie, och det med effterskreffne wilkor oc friheder, huormed vj samme hans sebesyderie vdj ti nest følgende aar, fra den tid att regne det i werck oc esse stillet er, naadigst benificerit haffuer.

III s.506

1. Skal hand allene oc jngen anden i woris riger, prouintzer, steder oc lande paa bemelte tj aars tid maa sebesyderie oprette, aff huad slags sebe det vere kunde.

2. Skal bemelte Hermand Jäger eller hans arffvinger imidlertid maa toldfrj oc uden nogen paalegs betaling nyde och til det sted, huor dette werck oprettet er, jndføre lade disse materialier, som til seben at siude nødvendig behøffuis, nemblig potaske, hampefrøe, roffuefrøe oc kaalfrøe eller oc olien, som aff bemelte trende slags frøe giøres.

3. Seben, som i forbemelte 10 aars tied sydes, skal hand eller hans arffvinger och maa toldfrj vdføre til huad sted enten inden uden riget dennem lyster.

4. Vj ville och til dette wercks desto bedre fortsettelse jngen toldfrihed paa huis fremmede sæbe, som i wore riger oc lande jmidlertid indføris, tilstæde.

5. Herhoes haffue vj naadigst bevilget och tillat, att naar bemelte Hermand Jäger eller hans hustrue ved døden affgaar, da skal det testament, som de her tilbørligen for notario i deris leffuendis liffue giort haffuer, vere byndigt och staae ved sin fulde værd, saaledes att ingen noget andet eller mere aff den effterleffuende skulle kunde pretendere end det, som forbemelte testamente indholder, och skal deris sønner, om det saaledis aff foreldrene anordnes och sluttes, ingen præferentz udj den effterlatte arffues deeling haffue for døtterne. Forbydendis etc. Haffniæ 25 novembris 1660.

Sæl. Registre XXV. 20-21.

III s.507

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 25 08:54:51 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top