eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.838

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 504-505
Nummer: 838


<-Forrige . Indhold . Næste->

838.

6 Sept. 1660.

Bevilling for Apotheker Kristoffer Herfort.

Frederik 3 bevilger, at os elskelig Christopher Herfort maa her udi wor kiøbsted Kiøbenhafn it fuldkommen apoteche anrette och det udi hans lifs tiid at holde. Vdi hvilchet apoteche skal findes, præpareris oc fal holdes (effter ad det de andre materialister oc krudkremmere her i byen det at holde skal wære formeendt) til forefaldende nødtørfft oc leylighed medicamenta, composita, opiata, purgantia oc andre saadanne. Desligeste de süruper, conserva, condita, olea, ungventa et emplastra, som eeniste præpareris oc henrører in usum medicinæ, oc alle bemelte species saa ferske oc goede, at de kunde passere, naar de af facultate medica (som paa wisse tiider om aaret skal skee) blifver vissiterede, hafvendes derhos udi agt, at hand af alle slags kunde hafve tilreede, som paa it welbestilt apoteche bør at findes, naar noget ex medicis at componere eller præparere hannem blifver befahlet oc paalagt. Dog skal det iche hermed wære formeent materialisterne, krudkremmere, distilatorer oc andre at destilere oc giøre de slags destilata, siruper, conserva et condita af ribs, kirsebær, pommerantz oc andet saadant, som til daglig spisning oc anden gemeen brug henhører, ey heller bardskere at giøre hvis plastere oc ungventa de til deris handverch kunde behøfve, medens det at wære dennem en hver frit fore oc ubehindret tillat derhos at maa holde alt, hvis andre krudkremmere her sammesteds føre ex simplicibus, adskillige slags banquet, confect, candiceret oc andet saadant; skal hand oc maa holde en fri wiinkielder derudi at udtappe udi potter oc ammer adskillige slags drich, efftersom tilforne hidindtil hafver wæret brugelig, dog dend udgangne forordning om rinsk oc fransk wiin udi en kiælder iche at maa hedenlegges oc udtappes hermed i alle maader uforkrengt. Oc efftersom wi naadigst kunde betencke oc tilsinde føre, at til bemelte apoteche retteligen wed lige at holde, som det sig bør, wil høre store bekostning oc besvering, wille wi endnu ydermere naadigst bevilge oc tillade, at fornefnte Christopher Herfort hereffter maa were oc blifve forskaanet for effterskrefne borgerlig bestilling oc besværing, som er, at hand iche skal forordineris eller udnefnes til tingmand, roedmester, siunsmand, wurderingsmand, kiemner, kirchewerger, de fattiges forstandere, nefnsmand, at krefve tyrepenge eller andet saadant, paa det at apotechet iche derofver formedelst hans frawærelse udj andre bestillinger skulle forsømmes. Dog skal hand wære skat, hold, wagt oc anden borgelig oc byes tynge undergiffven effter sin formue lige wed andre borgere

III s.504

oc indwaanere her sammesteds, saavit hand herudinden iche findes af os naadigst at wære forskaanet fore; at selge en hver hvad som de af hannem kunde behøfve at kiøbe for it lideligt oh billigt wærd, oc ellers sig i alle maader forholde effter de forordninger om apotechet giort ere eller herefter giørendes worder. Thi forbiude wi etc. Hafniæ 6 septembris 1660.

Sæl. Registre XXIV. 652-54.

III s.505

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 20:44:01 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top