eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.823

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 496-498
Nummer: 823


<-Forrige . Indhold . Næste->

823.

31 Okt. 1659.

Bestalling for Hofslagteren.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi udi wores tieniste naadigst hafver antaget saa oc hermed indtil paa widere

III s.496

naadigste anordning antager nerverende Anders Rasmusen for wores hofslagter, da skal hand udi samme hans tieniste sig udi alle maader som een erlig, troe oc flittig tienner effter dend æed, hand derpaa giort hafver, anstille oc forholde, oc skal hand for det første med indkiøb paa øxen, faar, lam, kalfve, svin oc saadan meere søge oc ramme wores gafn oc beste oc sit kiøb, naar hand med wores penge noget handler, skrifftlig bekrefte paa hvad sted oc af hvem hand saadant bekommet hafver, saa oc opsøge oc udmerche det, som døgtigt oc got er, saa at derudi ingen underfundighed spørges.

For det andet skal hand udi wores Slagterhuus wed Proviantgaarden slagte hvis quæg til hofspiisningen hører oc dermed rigtigen oc wel omgaaes och iche tilstæde, at nogen utroeskab øfves eller bruges. Hvis huder af øxen, faar, lam oc saadan quæg falder, skal hand flitteligen tage i agt, at det ey forderfvis eller omtuskes oc altid derfore giøre goed rigtighed. Desligeste skal hand lade tellig af øxen oc anden fæ flittig opsamble, at saadant effter wores hofmarskalches anordning kand blifve brugt, saa oc i agt hafve, at indvolden af saadant quæg, som slagtes, paa det reenligste blifver tilreed, ligesom det war hans egen, som hand for penge afhender.

For det tredie paa røgecammeret skal hand oc saa hafve opsiun, hvis som af flesk eller andre ware derpaa lefveris eller forskaffes, effter wegt eller tal annamme, udi flittig waretegt holde oc i saa maader effter tal eller wegt igien fra sig lefvere. Om effterhøsten skal hand udi rettte tiid gifve wores hofmarskalch tilkiende, hvis til røgecammeret behøfves, at dertil øxen, faar, lam oc saadant, som fornøden giøres, kand forskaffes, saa at altid een goed forraad af skincher, oxetunger, oxekiød, faarekiød og speegpølse kand holdes, oc naar saadan stor slagteri skal skee, da skal hannem dertil nødvendig hielp af folch forskaffes. For saadan hans tieniste oc flittighed hafver wi hannem naadigst bevilget at maa niude lige frihed, som andre wore hoftiennere hafver oc niuder, saa oc at holde en slagterboe herpaa Slodspladsen deraf at selge. Dog hvis hand i saa maader der selgendes worder, hafver hand hos sig at slagte oc icke udi wores Slagterhuus, paa det ald urigtighed os bedre kand forekommes, oc naar mangel wed hoffet maatte forekomme, da det at undsette af samme ware for een billig betaling med got, sundt oc fersk kiød, huilchet hannem ugeligen igien skal afbetales. Naar hand oc udi wore ærinder noget at jndkiøbe udrejser, skal hannem nødtorfftig omkostning gotgiøres, oc skal hannem, i stæden for kostpenge oc aarlig aarlig løn, for hver støche, som hand slagter, særdelis blifve betald saa meget, som hofmarskalchen

III s.497

kand eragte derfore bør at gifves oc gotgiøres, effter hvis ordre oc anordning bemelte wores hofslagter sig tilbørligen hafver at rette, oc skal denne wores naadigste anordning holdes indtil saa lenge vi anderledis derom tilsigendis worder. Forbydendes etc. Hafniæ 31 octobris 1659.

Sæl. Registre XXIV. 490-92.

III s.498

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 18:54:15 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top