eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.80

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 70-71
Nummer: 80


<-Forrige . Indhold . Næste->

80.

24 Jan. 1628.

Stadfæstelse paa et Skøde paa en Gaard Ved Østervold.

Christianus quartus giøre alle vitterligt, att efftersom oss elskelige fru Anne Lyche thill Harritzleffgaard, affgangne Key Rantzous effterleverske, och Frandtz Lyche thill Offuergaard, vor mand och tiener, paa hans systerdatters oss elskelige jomfrue Soffia Rantzous vegne haffuer sold, skiøtt och affhend thill oss elskelige Frandtz Rantzou thill Rantzouholm, vor tro mand, raad och stattholder her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn och embitzmand paa vortt slott Dronningborg, en deris eiendoms gaarde her sammesteds, med fire deres underliggende bodder, liggendis ved Østervollen, efftersom dett skiøde de forskrefne Frands Rantzou der paa giffuitt haffuer, yddermere formelder och udviser, lydendis ord fra ord som effterfølger: Wi effterskrefne Anne Lyche, affgangne Key Rantzous thill Harritzleffgaard, och Frandtz Lyche thill Offuergaard paa min kiere systerdatters jomfru Soffie Rantzou hindis vegne, kiendis och giør her med for alle vitterligtt, att vi med voris frie vilge och velberad hue haffuer soldt, skiøtt och affhendt och nu med dette voris aabne breff aldelis selger, skiøder och affhender fraa oss och voris arffuinger och thill voris kiere suoger, erlig och velbyrdig mand Frandz Rantzou thill Rantzouholm, Kong. Maytts. stattholder udj Kiøbenhaffn, och hans arffuinger en voris eyendoms gaard udj Kiøbenhaffn med fire des underliggendis boder liggendis ved Østervold, som strecher sig ud paa den søndre siide, med haffuerom thill Viingaardstrede, och paa den nordre siide op thill Graaboes gaard lige for Østervold, som salig Brede Rantzou thillforne thillhørde och paaboede, saa och en haffue uden for Østerportt, med des underliggendis vonninger, saavel som voris anpartt udj tuende stoelstader udj S. Nicolai kirche, som aff arildstiid thill samme gaard liggitt haffuer, huilken forskrefne gaard osv., mens derfaare att haffue bekomitt och oppebaaritt aff forskrefne Frandtz Rantzou otte tusinde enkende rixdaller effter voris vilge och nøye, saa vii tacker hannom gaatt for god oc rictig betalling i alle maader, beplictendis derfaare osv., haffue vii dette udgiffne skiøde med voris egen hender och

III s.70

zignetter bekrefftigitt och venligen ombedet voris kiere suoger Hans Lindenou thill Hundslund dett thill videre stadfesthing med oss att forsegle och underskriffue. Datum Haffniæ den 20 januarii anno 1628.

Anne Lyche, s. Key Rantzous, egen haandt. Frands Lyche, egen haandt.
Hans Lindenou, egen haandt.

Saa effterdi vii forfaare samme kiøb att gerade forskrefne jomfrue Soffia Rantzou thill gaffn och fordeell och mere med penge att vere betienett, end med samme eindoms gaards anpartt, ville vi samme forskrefne skiøde naadigst hermed haffue confirmerit och stadfest ved alle sine ord, artickler och puncter, efftersom dett udj sig selff indholder och udviser. Giffuitt Haffniæ den 24 janvarii anno 1628.

Sæl. Registre XVIII. 260-61.

III s.71

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 3 17:14:21 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top