eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.799

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 487-488
Nummer: 799


<-Forrige . Indhold . Næste->

799.

10 Maj 1659.

U. C. Gyldenløves Ejendom ved Reberbanen udenfor Gamle Østerport og en Gaard i Hollænderbyen pantsættes Movrids Frich.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom ingen sig afgangne generallieutenant Ulrich Christian Gyldenleves lig oc begrafvelse wil antage, oc billigt er, at hand joe skal nyede sin begrafwelse af sit eget effterlatte boe, oc Mouritz Frich, borger oc handelsmand i wor kiøbsted Kiøbenhafn, sig erbiuder til bemelte hans begraffuelses bekostning at wille forstreche 1250 rixdaler udi ware oc reede penge tilsammens, med saa skiel hand for fornefnte summa, saawelsom for hvis bemelte Gyldenlew ham tilforne kand befindes at were skyldig (som effter hans beretning sig skal beløbe 1949 rixdaler) maa bekomme til fuldkommen forsichring for begge forskrefne summer, bedragendis sig tilsammen udi en summa 32000 rixdaler, dend hans herudj staden efterladte hauge med huus, bygning oc alle dertil liggende jord, herlighed oc rettighed, beliggendes uden for gamble Øster port nest op til wores Reberbahne, da paa det bemelte afgangne Ulrich Christians lig hæderligen kand komme til jorden, oc som effter wores hofmarskalches, os elskelig Johan Christoph von Cørbitz etc., hans ordre eller begiering et par hundrede rixdaler meere kand behøfves, erbyeder hand sig dennem oc under samme forsichring at forstreche wille, da ere wi naadigst tilfreds saa oc hermed bewilger, samtøcher oc befaler, at bemelte Mouritz Frich paa forskrefne sin erbyedelse skal hafve oc bekomme bemelte haufge, grund oc eyendom med alt hvis løsøre paa pladzen findes oc haufven tilhører til hans forsichring, hvilchet hand strax wed uvillige mends lefvering hafver at annamme dend for it brugeligt pandt at beholle oc det samme dog (dog eyendommen uden skade) af alle andre bemelte afgangne generallieutenant Ulrich Christian Gyldenleves creditorer ubehindret sig saa nøttig giøre, som hand best weed oc kand, med effterskrefne conditioner:

1. At hand derfore skal giøre tilbørlig rigtighed oc regenskab, oppebørselen imod renten af hans retmessige fordrende capital aarligen beregnet oc udi hofvedstoelen oc rendte at decurtere oc korte, fra dend dags dato liget blifver begrafvet.

2. Att alle dertil behørende skiøder oc adkomst brefve under rigtig inventario fornefnte Mouritz Frich strax lougligen skal blifve ofverlefverit oc tilstillet.

3. At bemelte pandt effter 2 aars forløb skal igien følge hvem det med rette tilkommer, dog at bemelte Mouritz Frich hans ret-

III s.487

messige tilkrauf, capitalen, rendte oc omkosten, derimod først skadesløs blifver afbetalt udi alle maader.

4. At dend plads med huus, grund oc eyendom, som bemelte Gyldenleve af Maria, afgangne mester Henrichs, i Hollender bye paa Amager, oc hendes børn sig hafver tilforhandlet, skal følge fornefnte Mouritz Frich med forbemelte hofvet hauge oc eyendom. Dog med saa skiel, hand kand hafve det udi bemelte Maria afgangne mester Henrichs minde, hvorom alle bemelte afgangne Vlrich Christian Gyldenleves adkomstbrefve udi lige maade fornefnte Mouritz Frich skal worde ofverlefverit oc rettigheden til forsichringen hannem hermed ofverdrages.

5. Dersom bemelte tvende pladzer effter de første 2 aars forløb fra fornefnte Mouritz Frich iche skulle worde indfriet, da bemelte Mouritz Frich at hafue magt wed rettens medfart effter lands louv samme sit pant at søge til eyendom, af alle andre genneral lieutnant Gyldenlewes creditorer ubehindret; dersom fornefnte Moritz Frich oc af bemelte pandt sin fulde betaling for sin retmessige tilkrauf iche skulle kunde erlange eller bekomme, da hannem frit forrestande at søge for resten sin betaling lige ved andre bemelte afgangne Gyldenleves creditorer paa tilbørlige steder. Forbydendes etc. Hafniæ 10 maij 1659.

Sæl. Registre XXIV. 370-74.

III s.488

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 24 09:49:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top