eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.755

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 469-470
Nummer: 755


<-Forrige . Indhold . Næste->

755.

20 Maj 1657.

Gryn møllen udforpagtes til Hans Tesk.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at vi allernaadigt haffuer accorderet med Hans Tesk, indvohner i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, om Grynmøllen ved vor Provianthuus her samesteds og det i effter følgende maade: først skal same grynmølle med ald sit tilhørende redskab hannem overantvordis, sampt fire arbedsheste med tilbehørendis

III s.469

tøy, paa hvilchen mølle hand aarligen, til saalenge vi anderledis derom tilsigendis vorder, skal maale saa mange gryn, som til Provianthuset fornøden giøris, nemlig om ugen at levere til voris proviantskriffuer i det allerringeste 24 tønder med voris egen maaletønde der sammesteds, og skal hannem til hver tønde leveris 13 1/2 skieppe biug aff det beste indkommende lehnskorn og med landgildemaal, hvortil oc hannem loffterum paa Provianthuset skal indrømmis, hvor aff hand kand haffue sin gang aff møllen, og skal hand hermed forplicht vere for ingen anden paa samme mølle at maale lade end os, og same gryn i alle maader saa loulig at maale, som hand achter at forsvare og vere bekient, og skal hand selff holde sig og sit folck paa hans egen bekostning og iche tilskriffue os nogen løn eller kostpenge i nogen maade, ey heller nogen auer paa forskreffne heste, men dennem selff med auer at forsiune. Item skall hand og vere forplicht selff at holde treverch paa hans egen bekostning ved lige. Dog timmer, iern og møllesteen skal hannem der til stedet forskaffis saa meget hand dertil nødvendigt behøffuer, item skal hannem aarlig forskaffes 24 les høe til hestene, saa og ved til kornet at tøre, og skal hand med ild og lius haffue flittig indseende, saa der ey nogen vløche for hans forsømmelse og uachtsomheds skyld foraarsagis, som hand achter at forsvare, og naar det os naadigst befalder hannem iche lenger til samme verch at vilde bruge, da skal hand vere forplicht same mølle med ald tilhørende redskab loulig fra sig igien at levere med fire heste og tøy lige saa gott, som hannem leffueret er, og skal hans maalen nu strax begynde at angaa fra nerverende dato og ingen forsømmelse herfor tagis i nogen maade. Hafniæ 20 maij 1657.

Sæl. Registre XXIV. 55-56.

III s.470

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 11:48:28 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top