eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.749

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 466-467
Nummer: 749


<-Forrige . Indhold . Næste->

749.

14 Feb. 1657.

Hans Sohn beskikkes til Hofbager.

Frederik 3 antager Hans Sohn til at uere vores hoffbager, och skall hand i samme sin tieniste vere os, vore riger och lande huld

III s.466

och troe, dessen gaffn och beste aff yderste macht och formuffue befordre, skade och forderff derimod hindre och affuerge och voris hoffmarskalch, den som nu er eller effterkommendis vorder, ald tillbørlig lydighed och respect beuise udi ald, huis hand hannem paa vore ueigne kand haffue at byde och befahle, serdelis skall hand aff rug och huede meel bagge ald huis brød, som till voris heelle hoffspiisnings uedligeholdelse behøffuis, och huer tønde meell de slags saa mange och stoerre brøed, som hannem effter tiedens beskaffenhed aff bemelte voris hoffmarskalch anbefahles, och dermed i alle maader tilbørligen och skicheligen omgaaes med toldmaaden och affgang j møllerne aff ruggen; skall hand sig effter tiid och stedens leylighed sampt stads bagernes sømmelig ordinance rette och regulere och ey tillstede, at nogen undersleff udi møllerne ved voris meel eller korn drifuis, meget mindre derom hafue videnskab och sligt fortie, mens saa fremt at nogen møller ubilligt tholmaade tager eller ubilligen handler, da haffuer hand sligt voris hoffmarskalck at tilkiende giffue, som derpaa kand lade raade boed; udj udgifften skall hand sig sparsommeligen forholde och intet extraordinarie uden voris hoffmarskalchs ordre eller videnskab lade ffølge, mens hoes den ordinarie dagelig udgifft stand och deraf beskaffenhed iagt tage, at effterdi aff hofffolckene saa velsom officererne offte forreisser, da skall hand i slige tillfelde och imidlertiid nogen i saa maade forreist er, indtet brød paa dennem hiemme udgiffue, och saa frembt hand erfahrer, at duchsuennerne eller de, som ved slige tafler opvarter, mehre brød en som forsuarligt affordrer, haffuer hand voris hoffmarskalck sligt at tilkiendegiffue, och i alle andre tillfelde haffuer hand sig i lige maader effter bemelte voris hoffmarskalchs befalling at rette, saa hand effter egen tyche sig aldelis intet extraordinarie foretager, mens i alle maader sig forholder som en troe, flittig och lydig bager eigner och well anstaaer. For saadanne hans troe och flittig tieniste haffuer vi naadigste loffuet och tilsagt at vilde giffue hannem paa de forordnede steder till aarlig besolding paa hans eigen persohn 120 rixdaler, noch paa tuende suende, den elste 32 courantdaler och den anden 30 courantdaler, noch paa en dreng 10 courantdaler, disligeste sedvanlig hoffkledning huer persohn, som forskreffuen staar, som skall begynde och angaa fra 1 julii 1653 och siden saaledis aarligen continuere jndtill vi anderledis derom tillsiigendis vorder. Thi bede vi och byde voris rentemestere etc. Hafniæ 14 februarii 1657.

Sæl. Registre XXIV. 10-11.

III s.467

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 10:58:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top