eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.748

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 466
Nummer: 748


<-Forrige . Indhold . Næste->

748.

20 Jan. 1657.

En Grund i Silkegade købes til Slotspræstens Bolig. Jfr. Nr. 754.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vore rentemestere effter vores naadigst befalning en contract med os elskelig Michel Nansen, indvaaner her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer oprett anlangende en gaard, som de hannom til slotspræstens residents her sammesteds afkiøbt haffuer, huilchen contract liuder ord effter anden som følger:

Petter Redtz til Tyggestrup etc. och Steen Hondorph til Rønnoholm, Kongelig Mayestets rentemestere, giøre witterligt, at vi effter Kongelig Mayestets vores allernaadigst herres naadigst missive, daterit den 16 januarii nest forleden, haffuer accorderit med erlig och velforstandig mand Michel Nansen, handelsmand her udi staden, om en gaard vi hannom afkiøbt haffuer paa høybemelte Kongelig Mayestets vegne til mehr høybemelte Kongelig Mayestets Kiøbenhaffns slottspræstis residentze liggendis udi Silchegaden, breden i øster och vester fra de fattiges huse, nu Henrich Møller tilhørende, och til her Jacob Bendixsøns hus, effter derpaa offuerleverede kiøbebrefs videre udvisning, om huilchen gaard til forskrefne slotspræstes residentze vi ere saaledes foraccorderede med hannom, at vi skall giffue forskreffne Michel Nansøn paa Hans Kongelige Mayestets vegne it tusinde otte hundrede rixdaler, til tuende terminer at betale, nemlig den første termin til den 11 junij førstkommendes uden rente ni hundrede rixdaler, och de resterende ni hundrede rixdaler med sin rente fra den 11 junij skal hannom iligemaade bliffue betalt til den 11 decembris dernesteffter. At saaledes af os med bemelte Michel Nansøn er accorderit, som forskreffuet staar, haffuer vi dette med vores egne hender underskreffuett, huorpaa bemelte Michel Nansøn haffuer høybemelte Kongelig Mayestets naadigst confirmation at søge. Actum Kiøbenhaffn den 19 januarii 1657.

Da haffuer vi forskreffne contract, efftersom den heroffuen findes indført, udi alle des ord, clausuler och puncter naadigst confirmerit, fuldbyrdet och stadfestett, saa och hermed confirmerer, fuldbyrder och stadfester. Forbydendes etc. Hafniæ 20 januarii 1657.

Sæl. Registre XXIV. 5-6.

III s.466

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 10:52:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top