eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.747

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 465
Nummer: 747


<-Forrige . Indhold . Næste->

747.

13 Jan. 1657.

Maltaccisen udforpagtes til Lisbet Niels Olufsens Enke.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom hos os underdanigst ansøges och begieres vores naadigst confirmation paa en vores rentemesteres udgifne och effter vores naadigst befalling giorde och oprettede contract med Lispett, affgangen Niels Olufsøns, om maltaccisen herudi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och liuder samme accordt ord effter anden som følger:

Peiter Redts til Tyggestrup etc. och Steen Hondorph til Rønnouholm, Kongelig Mayestets rentemestere, giøre vitterligt, at vi effter Kongelig Mayestets, vores allernaadigste herris, naadigst missive til os, daterit den 9 janvarij, haffuer accorderit med erlig och gudfryctig quinde Lispett, salig Niels Olufsøns effterleffuerske, om malt accisen her udi Kiøbenhaffn, som hindes salig hosb nde haffuer hafft i forpactning til nyttaarsdag nest forleden, huoraf nu aarligen skal giffuis firetusinde fire hundrede rixdaler udi tuende aar, beregnet fra nytt aars dag nestforleden udi nerverende aar och til nytt aars dagen igien, naar mand skriffuendes vorder 1659. Huilche forskreffne 4400 rixdaler hun aarligen uden nogen affkortning i nogen maader ufeylbar skal indlevere heri Kongelig Mayestets rentekammer til hoffhaltungens fornødenhed och dett til effterskrefne fire terminer aarligen udi varende tuende aar, nemlig til den 31 martii 1100 rixdaler, til den 30 junij 1100 rixdaler, til den 30 septembris 1100 rixdaler och til den 31 decembris resten 1100 rixdaler, och saaledes huert aar udi de forskreffne tuende aar, jmedens denne forpactning bestaaendes vorder. Derimod skal ingen af bemelte Kiøbenhaffns bye vere fri for samme malt accise uden de, som af Hans Kongelige Mayestet er sær privilegerede, och de, som samme accise frihed her til dags til deres husbehoff nødt och hafft haffuer; accisen skal oppeberges effter told-ordinantzen och ingen derimod forurette, ey heller tilstede at nogen derimod peccerer, mens de, som derimod giøer, anklage for øffrigheden och lade dennom straffe effter forskreffne toldordinantze och derfore giøre regnskab. Huoroffuer hun haffuer at niude den deel af confiscationen, som forskreffne ordinantze hende tillader, huorpaa Lispett, salig Niels Olufsøns, haffuer Hans Kongelig Mayestets naadigst confirmation underdanigst at søge. Til vidnisbiurd under vores egne hender. Hafniæ 13 januarii 1657.

Sæl. Registre XXIV. 4-5.

III s.465

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 23 10:42:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top