eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.74

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 65-68
Nummer: 74


<-Forrige . Indhold . Næste->

74.

1627-41.

Tillæg til Skrædernes Lavsskraa.

Efftersom meenige laugsbrødre udi skredder lauget deris supplication och besuering for retten hafuer indlagt och ofuergiffuit, anlangendis en stor mangfoldighed af bønhasere paa deris embede sig dagligen tilltager, deris nering och handtwerchs brug till stor besuechelse, afbrech och skade, da hafuer borgemester och raad paa samme deris indleg och supplicering gifuit dennem till suar, at de dennem efter deris skraa, Kongl. May. statuter och forordninger skulde rette och forholde, dog wille borgemester och raad efter denne dag ingen paa skredder hantwerch tage till borgere, førend oldermand och hossidderne med dennem paa raadstuen for retten opkomme och kiender dennem døchtig for deris handtwerch och mester at kunde were och dennem nedersette, belangende it støche klede eller andet, som de udi deris laug for laugsens penge wille indkiøbe, at en huer som sig i lauget wille indgiffue først en mandkledning, en slette quinde kaabe och trøye, efter den borgelig dragt som nu er i suang och gienge, dennem med afritzning skulde lade probere, huilchet borgemester och raad for got och raadsamt haffuer agtet och anseet.

Forordning om en proba for dem der agter at giffue sig i skredderlauget.

Først skall der vere till en mands kledning 4 1/2 allen klede i lengden och breden 9 quarter.

Der nest skall en slet quinde kaabe 5 1/2 allen klede i lengden, udi bredden ochsaa 9 quarter.

For det tredie till en qvinde trøye 6 quarter i lengden och 9 quarteer i bredden, och kledet i huert støche alt sammen, och samme klede will lauget bekoste, paa det ingen sig for saadan bekostning besuerge.

Effter dette foreskrefne skall forholdis, den der skal prøffuis, at hand angiffuis it wisse maall paa forbenefnte støcher, baade lengden och viden efter vld och traa, och huor mange lasker eller støcher der kand komme i, der efter tegne med kridett paa samme klede, at kridet och maalet følgis ad efter alens ansigelse, dog der iche findis mere end et kride paa efter maalet; findis der nogen gandske vdøchtig at vere, hand at afvisis och lære bedre, der for den der agter sig efter denne dag at giffue udi lauget, hand først angiffuis en maanidtzdag for dets sammenkomst, paa det hand kand dis bedre øfue sig der udi och siden tegne paa den rette stefne dag, hannem foreleggis.

III s.65

Efter skrefne puncter hafuer meenige laugsbrødre tid efter anden vedtagen och samtøcht som følger:

Anno 1629 den 3 februarii blef af mange laugsbrødre samtøcht, at ingen efter denne dag skall fordriste sig till at tilltage sig nogen liberi at fuldferdige, førend oldermanden for lauget bleff det till kiende gifuit, saa fremt de iche efter artichlerne wille strafis.

Samme dag blef och vedtagen udi velagt Tomas Lorchis, laugsens bisidderis, nerverelse, at eftersom oldermanden tid efter anden lader laugsbrøderne tillsige till visse klocheslag efter skraaens indhold udi laugshuus at møde, och en part da kommer for sildig och en part bliffuer aldeelis borte, huor for de bliffuer antegnet, och naar tiden er faldet at enhuer skulde udlegge en ringe penge for sin forsømmelse, da falde de fra och iche ville rette for sig, men lade sig anskriffue och loffue tid efter anden at ville betale och ligewell intet efterkommer, da blef wedtagen och sluttet aff meenige laugsbrødre, som forbemelte, att huilchen laugsbroder som iche klart giør for sig till huer termin, da neste termin der efter at giffue topenge for en, och dersom hand da iche till anden termin sine bøder godwilligen udlegger, da hannem suenne forbiudis.

Den 20 april blef och vedtagen med meenige laugsbrødernis samtøche, at ingen efter denne dag skulle till sig annamme noget arbeid, som af en anden mester var malerit och paategnet, under straff som vedbør.

Anno 1630 den 31 martij bleff och vedtagen, at huilchen mester, som efter denne dag tager en dreng i lære, han skall i loulig tid giffue hannem an for oldermanden och der efter lade hannem i laugsbogen indtegne, och naar hans lære aar ent er, da iligemaade at føre det richtig till bogs, paa det om mesteren imidlertid ved døden afgaar, at da drengen i sin tid kunde hafue sin tillflugt till bogen oc der efter bekomme sit lærebref, eftersom hand lert oc troligen tient hafuer, oc da giffue till de fattige 2 Mk. rix och skriffueren 2 Mk., noch et pund vox till lauget.

Anno 1631 den 10 martij vdj welagt Tomas Lorchis bisidderis nerverelse blef af meenige laugsbrødre confirmerit och samtøcht, at naar nogen laugsbroder ofuerfalder oldermanden, hans hossiddere eller udi nogen maade sine laugsbrødre vforretter och hand der ofuer blifuer strafeldig, och siden blifuer obstinat oc lader sig motvillig finde, iche willigen sine bøder at gifue ville, som hand billigen och lideligen af otte mend tillkient blifuer, da hannem suenne at forbiudis oc ey mere att tillsigis lauget at søge, indtil saa lenge hand for sig retter.

III s.66

Anno 1633 den 30 aprilis blef af oldermanden, bisidderne samt meenige laugsbrødre vedtagen, at laugsbroder, som efter denne dag lauget forestaar, hand skal vere forplict sit ecte oc lerebreff at at fremvise eller och samme bestillning at afstaa.

Den 30 septembris blef samtøcht, at huilchen laugsbroder, som iche hafuer sit ecte oc lerebref, skall vere tilltencht at skaffe sig denn till St. Hansdag førstkommendis, och der som hand iche forskafer sig den till bemelte termin, da skall hand huerchen tillsigis eller suenne tilskichis.

Anno 1634 den 9 aprilis blef samtøcht, at ingen vngbroder, som lauget begierendis worder, skall efter denne dag indtagis, førend hand fører sit bewiis huor fra hand er kommen, herhos erfare om hand med noget gifftermaall er behindret eller ey.

Den 25 junij blef samtøcht, at huilchen suend eller dreng som lader sig med sin mesters arbeide, som hannem betroet er, vtroligen omgaais befinde eller och udi andre maader, vere sig huor ringe det agtis kand, vtroligen befinde, da den suend eller dreng i kielderen at straffis tre netter oc dage till vand oc brød, skall oc ingen suend, som lauget eskendis worder, indtagis førend hand it fierding aar tillforen haffuer oldermanden, hans hossiddere samt meenige laugsbrødre sig præsenterit.

Huilchen laugs søster, som befrier sig med en vng karll paa embedet, hand skall niude half indgangs penge, item huilchen vng karll, som befrier sig med en mesters daater, hand skall iligemaade niude half indgangs penge. Naar som helst to, tre eller flere paa en tid ankommer oc esker lauget oc iblant dem findis en mester søn i lauget, eller oc en af dennem befrier sig med en mesters daater, da den de andre at forekomme.

Anno 1641 den 29 junij vdj velagt borgemester Reinholt Hansens bisidderis nerwerelse blef af menige laugsbrødre confirmeret och samtøcht, at den bøsse skulde till de fattige, och huer mester skall der legge huer fierdingaar 4 Sk. udi, oc de 4 dlr. indgangs penge skall till lauget som tillforne.

Samme dag blef oc besluttet vdi welagt Reinholt Hansen bisidderis nerverelse, at de skall giffue defension penge, den ene saa vell som den anden, och huilchen der iche vill giffue vd, da dennem folch forbiudis och iche mere tillsigis indtil saa lenge de for sig rette.

Anno 1641 den 21 octobris gaf oldermanden lauget tillkiende, om de alle vedstaa ved den post, at ingen skall holde mere end fire stole paa sit werchsted, med suenne eller drenge, efter artichlernis

III s.67

indhold, huortill de alle samtlige suarede ia ia, de wille alle holde den post wed magt, vdi welagt borgemester Reinholt Hansen woris bisidderis nerverelse confirmeret och bewilget, och huilchen her imod giør, hand skall straffis efter otte mends sigellse.

Anno 1641 den 22 novembris er dette forskrefne af samptlige skredder lauget bewilget och samtøcht.

Reinholt Hansen.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1009-16.

III s.68

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 12 19:13:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top