eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.738

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 461
Nummer: 738


<-Forrige . Indhold . Næste->

738.

28 Juni 1656.

Privilegier for Afrikansk Kompagni.

Frederik 3 bevilger dett her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn begynte Africanske compagnie til forbedring och fortsettelse effterskreffne privilegier. Først, at de som allerede udi bemelte compagnie ere indtrædde, saavelsom de hereffter derudi indtrædendes vorder, maa beseigle och søge forskrefne Afrikanske och Guineiske kust och der nyde paa 20 aars tid alle de friheder, som vi der haffuer, huortil vi och dennom vores pas ville meddeele. 2. At bemelte compagnies participanter paa samme reyse deres skibe maa udrede och udskiche under vores egen flag, articler och samme frihed uden nogen visitation eller besuering af vores udleggere eller orlogs skibe, ligesom de os selv tilhørte. 3. At huis folch och andet, som til samme handel och reyses fortsettelse af ind eller udfarende behøffues, maa udi freds saavelsom feyde tid uden nogen forhindring udlades och bemelte compagnies capital eller andet, ved huad naffn dett nefnes kunde, ey med arrest at skal belegges, men enhuer participant effter oprettede puncter sin capital och gevinst, som dett sig bør, ubehindrett at følge. Dog skal bemelte compagnie och des participanter derimod tiltengt vere deres skibe herudi riget at equipere och udrede, nederlagen af alle indkommende vare at holde och indtil paa videre naadigst anordning til told at giffue en pro cento af ald des udførte chargason, som oprichteligen efter bøgerne skal ansigis och tilkiendegiffues, dog naar noget af forskrefne chargason udi saa maader tilforne udi vore lande eller riger kand vere fortoldet, da dett siden paa andre steder toldfri at vere, saa vel huis guld och sølf, som hiemføres, och saa for told at haffue forskaanet, men huis andet, som hid hiem føres och ey kand consummeris mens herfra igien maa udføres, deraf skal som forskreffuet staar, indtil anden anordning derom skeer, en pro cento til told udgiffuis eller derfor saa meget udi en summa til told betales, som for dett udgaaende tilforne giffuett er, efftersom dett os sielf naadigst behager, och vi derom lader tilsige. Dog ville vi os haffue forbeholden denne bevilling effter tid, leylighed och handelens beskaffenhed at forandre, saasom vi dett gaffnlig och raadeligt eragter. Forbydendes etc. Hafniæ 28 junij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 825-26.

III s.461

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 20:14:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top