eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.735

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 458
Nummer: 735


<-Forrige . Indhold . Næste->

735.

20 April 1656.

Kristianshavns Broers Vedligeholdelse.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att vi naadigst haffuer ladet giøre saadan en contract med os elskelig Hans Søfrensøn indvaaner udi vor kiøbsted Christianshaffn anlangende de trende broers vedligeholdelse paa forskreffne Christianshaffn, nemlig den store Amager broe, dend liden broe i byen offuer rivieren och broen uden for bemelte Christianshaffns port, och dett paa effterfølgende maneer, nemlig at ingen skibe ved forskrefne Amager broe eller dends fundament hereffter maa fortøye; huo sig derimod forseer, giffue 20 rixdalers straf til forskreffne Hans Søfrensøn och derforuden oprette hues skade deraf foraarsages; iche heller skal nogen sig tilfordriste større vognlast deroffuer at skibe eller age, end 2 heste kand drage under rixdalers straf och skades opretning, som før er meldt, dog skal och forskreffne Hans Søfrensøn eller hans arvinger iche vere forplict at restituere brøgerne eller dessen fundamenter effter ulychelige tilfalds hendelse ved ild eller vandflod, efftersom dend tillagde aarlig opbørsel saadan reparation och bekostning ey kand stoppe. Hand skal och haffue vindbroens opvartere under befaling, saa vitt broens velfart angaaer, huilche dog deres løn och besolding skulde annamme paa de tider och steder som hidindtil. Alle de hytter, som paa broekarene grundet ere, maa hannom vere tilladt at afskaffe, formedelst den fare som ved v-agtsom skade, ild och andre tilfalde deraf kand foraarsages, och i dets sted huor behoff giøres saadan absconsel paa egen bekostning och eventyr opbygge, for sig och sine arvinger at nyde, som broens fundament bedre gaffnlig eractes kand, och maa hand strax annamme lade 500 rdlr. af de penge, som Hans Jensøn paa forskreffne Christianshaffn udi forleden herredage er bleffuen tildømt at udgiffue, saa och huis penge forleden aar til forskreffne broe af Amager land er opbaaren, huilche hand hereffter ochsaa aarligen maa nyde och forskreffne broers forvalting sin lifs tid forestaae; men derimod vere tiltengt forskreffne broer och brokaer tilbørligen lade reparere och siden forsuarligen vedligeholde, saa fremt hand agter denne vores benaading och forhandling at nyde. Forbydendes etc. Hafniæ 20 aprilis 1656.

Sæl. Registre XXIII. 781.

III s.458

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 19:53:29 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top