eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.732

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 454-456
Nummer: 732


<-Forrige . Indhold . Næste->

732.

31 Marts 1656.

Sværdfegernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at eftersom erlige och welforstandige mend samtlige suerdt feyer her udi staden os andraget och tilkiende gifuit hafuer, at ofte adskillige v-ordninger oc stridigheder iblant dennem oc deris suenne indfalder, saa vell som och stor vskicheligheder udi deris handwerch skal begaais, da paa det at saadan v-enighed oc v-ordning det meste mueligt forekommis och øffrigheden herom det ringeste mueligt skulde besuergis, saavell som at der imod deris handwerch ved nogen visse regler god skich och ordning, lige ved andre loulig handwerch her i staden, fremdragis och fortsettis kunde, hafue de os paa dett fligtigst tienstwillig veret begierendis, vi dennem gunstigst bewilge wille nogle visse artichle, huor efter de med suenne och drenge it skichelig och ordentlig handtwerchs laug kunde oprette och fremdrage, saa efter at wi saadan deris begiering oc anmodning ey hafuer befunden vbilligen, hafuer vi forskrefne suerdtfeyer forundt oc bewilgett och samtycht efterfølgende laugs artichle.

1. En oldermand samt tuende bisiddere skall for dette laug af borgemester och raad anordnis af de bequemmeligste och skicheligste mestre och laugsbrødre, som samme laug oc embede med god forsiun skulde forestaa.

2. Oldermand och bisidder skulde saadan deris bestillning betiene huer to aars tid, och naar nogen bisidder till oldermand fordret och anordnit worder, skall i forskrefne 2 aar ham ey komme till affkortning de aar, hand hafuer weret bisiddere, mens oldermands embede der for uden tho fulde aar, som forskreffuit er, forwalte, och naar oldermanden aftreder, hafuer hand till sin successor at aflefuere richtig regenskab, inventarium och forklaring paa alt huis lauget tilhør, intet vndertagendis.

3. Ingen suert feyer, som iche er borgere och i lauget, maa arbeide for dem self eller nogen anden, befindis nogen sig at vnderstaa her imod at giøre, hafuer forbrudt huis arbeide hand hafuer met at fare eller efter welwise borgemestere och raads kiendelse.

III s.454

4. En huer suerdtfeyer suend, som her udi staden eller paa andre steder tilbørligen lerdt oc sine lere aar udtient hafuer, skall der efter her i staden eller paa andre steder tiene for suend paa handverchet vdi to aars tid, førend hand sig her maa nedersette och for borgere eller mestere antagis, dog hvis fremmede suenne her til staden ankommer, som siden deris lere aar for suend i det ringeste et aar tient hafuer, skulle siden her arbeide for suend et aar, førend de dennem maa nedersette och for mester antagis.

5. Ingen som handverchet lerdt och der paa for suend, som for berørt, tient hafuer, maa formeenis at komme udi lauget, naar hand sit borgerskab vundet hafuer, och skall hand ey med noget videre till lauget att giffue besuergis end recessen bewilger och tillader.

6. Naar fornøden giøris at oldermanden lader tillsige laugsbrøderne eller suenne at møde och samlis, skulle de uden forsømmelse, paa anordnet sted, klocheslet, komme till stede, vnder 8 Sk. straf till lauget och 4 Sk. till de fattige, fire gange om aaret, naar lauget samles paa fastende stefne, vden nogen drich, at afhandle huis besueringer och tuist laugsbrøderne och suene indbiurdis kand vere indfalden, udi saadan tillfall, som Kongl. May. oc staden ey kand vere interesseret, da er enhuer sin nødtørfft lauget(!) hafuer at foredrage, och enhuer saa vitt som ret er till rette forhielpe, oc eller alting dem imellem [i] venlighed at bilege och afhandle, saa øfrigheden ey med noget vnødvendig [trette] besuerges skulde, och skall i samme forsamling eller nogen anden tid forskrefne suerdt feyer ey om huis de haffuer at selge nogen priis settis, eller sig forbinde huad de det fore selge skall, vnder tillbørlig straf; huer gang saadan samling skee skall, da huer mester gifue 8 Sk. udi laden till laugs beste.

7. Till laderne skall oldermanden oc hossidderne huer hafue en nøgell och skall den yngste mester samme lade med frem- och afstandelse sted betiene.

8. For aaben lade skall sig enhuer erbødige indstille med god beskeed i ord och gierning, vden sueren, banden, vsømmelig ord, vliud eller andre vtilbørlige forhold, vnder straf efter oldermands och bisidders sigelse oc sagens beskafenhed.

9. Ingen mester skall begeigne den anden med vsømmelige ord, vnder billig straf efter laugs sigelse.

10. Ey maa nogen mester vdlaane nogen degen eller gewær till nogen at slaais eller balgis med, vnder tillbørlig straf.

11. Oldermanden och bisidderne skulde huert aar giøre richtige rede och regenskab, for huilche da noget till lauget skyldig

III s.455

blifuer, skall det uden all lenger ophold da afbetale och udi laden indlegge.

12. Naar nogen mester af lauget, hans hustrue eller børn ved døden afgaar, skulde samtlige mestere forpligt vere liget at følge, vnder 1 Mk.'s straf, hafuer nogen loulig vndskyldning oc nødwendig forfall, da at vere forskaanet.

13. Den yngste eller i lauget sidst indkommene laugs broder skall vere forpligt laugsbrøderne tillsige, naar hannem aff oldermanden befalis lauget at samle, huilket hand hafuer at forrette indtill nogen efter ham i embedet i kommer; findis hand der udi forsømmelig, strafis effter laugs sigelse.

14. Skede det nogen ind- eller vdlendiske kiøbmend her till staden ankommer med klinger, fester och andet gewer och det till nogen af mesterne wilde forhandle och den det tillbød, da skall en eller de af mesterne, som saadant tillbiudis eller forekomme, oldermanden det tillkiende gifue, at samtlig laugsbrøderne kunde samlis och dem da der om forstendige, paa det enhuer der af sin qvota kand tilhandle och hand der till efne(?) hafuer; befindis nogen her imod noget hemmelig kiøb at giøre, da strafis efter lauget som billigt er.

15. Skall det her efter, som hidindtill, were kremmere frit fore degner och klinger at fall holde, saa och fremmede och vformeent suerd och klinger at hidføre och i parti at selge til huem med dem kiøbe vill.

Huilche artichle och puncter vi hafuer samtycht och fuldbiurdet och nu her med fuldbiurder, bevilge och stadfeste, saa der efter alle och en huer, som sig for en laugsbroder vdi forskrefne suert feyer laug vill erkiende, brugis och embedsrettighed och friheder agter at niude, dennem her efter rette och forholde, dog paa Kongl. May. naadigst behag os forbeholden disse artichle efter tidsens leylighed forandre, saa och tilsette, saa som gafnligt eragtis kand; befindis lauget imod forskrefne artichle noget at paalegge eller forhandle, da de sidste(!) artichle roch laugs frihed att hafue forbrudt. Til widnisbiurd och bekreftning hafuer wi ladet trøche woris stads secret her neden fore. Datum Kiøbenhafn den 31 martii 1656.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1294-1300.

III s.456

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 19:17:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top