eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.730

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 453
Nummer: 730


<-Forrige . Indhold . Næste->

730.

11 Marts 1656.

Jakob Vejers Retstrætte paa Biskop Peder Vinstrups Vegne er ulovlig.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Jørgen Jørgensøn Koch for os underdanigst haffuer ladit andrage, huorledes at Jacob Weyer her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn vrangeligen skal haffue dreffuen en process imod hannom udi os elskelig, hæderlig och høylerd dr. Peder Winstrups nafn, da dog ey befindes, at hand nogen fuldmact af bemelte dr. Peder Winstrup dertil skal haffue hafft, ey heller skal bemelte dr. Peder Winstrup vere hannom dett gestendig, hand effter slig uloulig medfart ved raadstue saa vel som tuende herredagsdomme er tilkiendt gielden at betale, och hans hus och gaard her i byen deroffuer i hans fraverelse er bleffuen lougbuden, vurderit och endelig bemelte dr. Peder Winstrup for eyendom tildømt, vnderdanigst derfor begierendes vores naadigst opreysning ved retten igien at maatte søge och tiltale bemelte Jacob Weyer for slig hans underfundig och falske paafund, saaat hand bør at fremlegge bemelte dr. Peder Winstrups fuldmagt, huoreffter hand gielden søgt haffuer, eller och derfor at lide som den, der usandferdighed for retten forebragt haffuer. Da haffuer vi effter saadan Jørgen Koches underdanigste ansøgning och begiering naadigt bevilget och tilladt, saa och hermed bevilger och tillader, at hand forskreffne Jacob Weyer for samme sag, som forskreffuitt staar, paa behørige steder ved landsloug och rett maa søge och tiltale och for sine tilbørlige dommere och offuerdommere til endelig paakiendelse indstefne; dog skal hand samme sag imod bemelte weyr med forderligst udi retten anhengig giøre, saa fremt hand denne vores naadigst opreisning agter at nyde. Forbydendes etc. Hafniæ 11 martij 1656.

Sæl. Registre XXIII. 754.

III s.453

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 19:03:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top