eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.726

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 451-452
Nummer: 726


<-Forrige . Indhold . Næste->

726.

24 Jan. 1656.

Bestemmelser om Smedesvendene.

Wi borgemester og raadmend her udi Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom tuistighed imellem grofsmiddene, nagellsmedde och leesmedde oc deris suenne sig till drager, da hafuer wi efter forskrefne smedernis begiering forfatte[t] efterskrefne begiering, deris laug till forbedring, huor efter mesterne saa vell som suennene dem hafuer at rette oc forholde, som vedbør, oc vnder straf som følger.

1. Efftersom tit och offte af suenneue begaaes, at de flere fri mandager giør, end suenne laugs artichler dennom tilholder, da saa fremt nogen suend her efter nogen flere fri mandager giør, end artichlerne dennem bevilger, gifue huer suend 1 Mk. efter forskrefne artichle, och dersom nogen mester det forsuiger oc holder med suennene, gifue for huer gang 1 rdlr. det skeer, och skall samme brøder, som i saa maader enten af mestere eller suenne vdgifues, huer fire vgers dag illegge[s] i bøssen, de fattige, siuge suenne till hielp och vnderholdning, och maa suenne ey blifue af deris huuse om afftenen lenger til klochen er 9, och ingen tillstedis at legge paa kroen uden alleniste de fremmede suenne, som hid till byen ankommer, huo her imod giør gifue till straf som forskrefuit staar.

2. Huilchen suend, som hafuer arbeidet i 14 dage och mesteren siden giør vgeløn med hannem, skal samme suend arbeide hos hannem it halft aar och naar hans tid er ude, som foreskrefuit staar, och hand sig troligen, flitteligen och vell forholdet hafuer, da maa hand siden om skichis och arbeide hos huilchen mester hannem lyster, men den som opbryder och iche sin tid holder, da skall samme suend vandre och sig forsørge paa fremmede steder och ingen arbeide hos mesteren at bekomme udi it halfft aar, och maa samme suend ey heller arbeide hos nogen bønhaser; da naar hand igien kommer, strafis der fore efter otte [suendes] sigelse. Dette forskreffne wi saaledis imellem mesterne och deris suenne hafue till effterretning och deris laugs artichle till forbedring lade[t] forfatte, huilche de uid alle sine ord och puncter hafuer at holde och efterkomme, vnder straf som

III s.451

forberørt. Dis till stadfestning hafuer wi voris stads segell ladet her under trøche. Actum Kiøbenhafn den 24 januarii anno 1656.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1165-67.

III s.452

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 18:34:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top