eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.716

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 442-443
Nummer: 716


<-Forrige . Indhold . Næste->

716.

4 Avg. 1655.

Bestalling for en kgl. Kanonstøber.

Frederik 3 antager Hans Meyer for en rothgietter udi afgangen Claus von Dam, forrige rothgieter her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, hans

III s.442

sted, och efftersom hand haffuer loffuitt och tilsagt at ville vere os och vore riger och lande huld och troe, vort och deres gaffn och beste vide at ramme, dessen skade och forderf af yderste formue at afverge, dertil skal hand vere forplict vore och vore rigers och førstendommes støcher och anden fornødenhed, som hannom paa vore vegne bliffuer befalet, med største flid at støbe, forarbeyde och ustraffeligen forferdige, och af huer skippund 17 1/2 lispund, ligesom hans formand, troligen igien levere. Da haffue vi derimod for slig hans underdanigst flittig tieniste och arbeyde naadigst bevilget at ville lade giffue hannom aarligen til pension och underhold tiffue gylden och huer gylden beregnet til fire och tiuge lybsk skilling, en sedvanlig hoffkledning, tou øxen, fire svin, fire faar, tou pund roug, tou pund malt, j tønde smør, saaoch for huer skippund at gyde 6 rixdaller, derhos hannom med frie vaaning och giethus at forsee, och skal denne hans pension och besolding begynde och angaae fra dette vort brefs dato och siden aar fra aar forfølges, meden och ald den stund hand er udi samme voris tieniste. Thi bede och biude vi vore rentemestere etc. Hafniæ 4 augusti 1655.

Sæl. Registre XXIII. 641-42.

III s.443

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 16:41:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top