eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.713

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 440-442
Nummer: 713


<-Forrige . Indhold . Næste->

713.

13 Juli 1655.

Bestalling for en kgl. Segllægger og Kompasmager.

Frederik 3 antager Cornelius Kruse den yngre for en seyllegger och compasmager, och skal hand sig udi samme hans betroede bestilling i effterfølgende maader forholde. Først skal hand holde klar och rictig bog paa hvis adskillige slags nye segel och alt andit, hand til vor flode giørendes vorder, saa och paa alt huis andit nytt arbeid, som til vore slotte, huse och gaarde, provianthusit, det ny brøgerhus her for Kiøbenhaffns slott forbruges och hos hannom giort bliffuer, och samme arbeide støchvis antegne, huormange alne lærit til hver styche især forbrugt er, jtem med seylgarn, liiner til lisinger, lisholder och raaholder, dermed skal hand sig forholde effter den taxt, vi naadigst udi skriffuerens bestilling paa Holmen om haffuer ladit forfatte. Belangendes huis flager och fløyer, bulsaner och fenicher hand til floden af voris hardug eller mockay giørendes

III s.440

vorder, derfor skal hand betalis for huer allen haardug och machey arbeidsløn fire huide, dog skal hand self bekoste alt huis lærit, liiner, hysing och merling samme flag, fløyer och bolsaner och fenicher skal med beordes och dennom saaledes forferdige os uden nogen ydermere bekostning, som det sig bør. Iligemaade skal bemelte mester forplict vere aarligen at underwise och lære saa mange drenge af vort eget folch paa Bremmerholm, saa verchstedet altid kand vel holdes ved lige och skibene, naar de seyler, med gode seyl vel forsiunes, som det sig bør i alle maader. Huis compasser och natglasser vi aarligen til vores flode kunde behøffue, dermed skal hand haffue flittig och synderlig god act och indseende, at de rictigen streg holder, som forsuarligt kand vere, huorfor hand skal betalis stychvis effter denne effterfølgende tazt: for en staaende compas 12 Sk., hengendes compas: it compas 6 domb 2 Mk. mynt, it compas half siuffuende domb 2 Mk. curant, it compas 7 domb halftredie Mk. courant, it compas halfottende domb 3 Mk. courant 4 Sk., it compas 8 domb j daller courant, it compas halfniende domb 6 Mk. myndt, it compas 9 domb j daler courant 2 Mk. mynt; hengendes compas med naale af staal: it compas 6 domb 2 Mk. courant 4 Sk., it compas halfsiuffuende domb 2 Mk. courant 8 Sk., it compas 7 domb 2 Mk. courant 16 Sk., it compas halfottende domb j daler courant, it compas 8 dom j daler courant 16 Sk., it compas halfniende domb halfanden daler courant 16 Sk., it compas halftiende domb 2 daler courant, it compas 10 domb 2 daler courant 16 Sk.; compaser med deris roser: it compas 7 domb j daler j Mk. courant, it compas halfottende domb halfanden daler courant, it compas otte domb halfanden daler courant 16 Sk., it compas halfniende domb 2 daler courant, it compas 9 domb 2 daler courant 16 Sk., it compas halftiende domb halftredie daler courant, it compas 10 domb halftredie daler courant 16 Sk.; compasroser til at forbruge paa langt farvand: en gemeen rose 16 Sk., en stor roese 20 Sk. och 4 Sk., en gemeen rose med naal af staal 28 Sk., en stor rose med naal af staal 2 Mk., en dreyendes rose med en staal naal 3 march courant. Horizont compaser ij daler courant. Timeglas: it glas 6 timer 2 daler courant, it glas 4 timer j daler courant 8 sk., it glas 3 timer 3 Mk. courant 4 Sk., it glas j time 16 Sk., jt glas en half time 16 Sk., en minutglas 8 Sk. Gamle glase at renovere: it glas 6 timer halffierde march, it glas 4 timer halftredie Mk., it glas 3 timer 20 och fire Sk., it glas j time 6 Sk., it glas en half time 6 Sk., jt minutglas 6 Sk. Gemeene compaser: stoer at forbedre och renovere 14 Sk., middelmaadig compaser 7 Sk., deriblant skal iche regnes horizont och

III s.441

variatz compaser, mens skal med hannom fortinges, naar de skal flyes och forbedres, och for saadan hans troe och villig tieniste haffuer vi naadigst bevilget hannom aarligen at maa bekomme til besolding jt hundrede daler courant och huer maanit til kostpenge 4 daler courant, udi huer aar 13 maaneder beregnit, huilchen besolding och kostpenge hannom aarligen af vore rentemestere skal giffuis och fornøyes; sammeledes haffuer vi naadigst bevilget her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, imidlertid hand er udi samme vor tieniste och bestilling, at maa och skall vere quit och frie for ald borgerlig skatt och tynge, hvilchen forskreffne pension och kostpenge skal begynde och angaae fra den 7 novembris 1654 och siden saaledes forfølges imeden och al den stund, hand er udi samme tieniste eller och indtil vi anderledes derom tilsigendes vorder. Hafniæ 13 julij 1655.

Sæl. Registre XXIII. 621-23.

III s.442

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 11:00:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top