eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.709

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 438-439
Nummer: 709


<-Forrige . Indhold . Næste->

709.

30 Marts 1655.

Didrik Strube faar Apothekerbevilling.

Frederik 3 bevilger, at os elskelig Diderich Strube maae i vor kiøbsted Kiøbenhaffn anrette et fuldkommen apoteche, saasom it privilegered apoteche bør at vere, och derudi til forefaldende nødtørfft och leylighed at præparere och fallholde medicamenta, composita, opiata, purgantia och andre saadanne, disligeste de siruper, conserva, condita, olea, ungventa och emplastra, som eniste præpareres och henhører in usum medicum, och alle forskreffne species saa ferske och gode, at de kunde pasere, naar de ex facultate medica, som paa vise tider om aarit skee skal, bliffuer visiterede; haffuendes derhos udi act, at hand udaf alle slags til reede haffuer, som paa it velbestilt apotheke bør at findes, naar hannom noget af medicis at componere och præparere bliffuer befallit och paalagt. Dog

III s.438

skal det iche hermed vere formeent materialisterne, krudkremmere, distillatoribus och andre at distillere och giøre de slags distillata, siruper, conserva och condita udaf ribs, kirseber, pommerants och andet saadant, som til daglig spisning och andre gemeene brug henhører, ey heller badskerer vere forbudit joe at giøre huis plaster och ungventa, som de til deris handverch kunde behøffue, medens det at vere dennom enhuer frit fore. Dog derhos bemelte apothecher uformeent sligt at præparere och giøre och siden holde fal for dennom, dereffter kunde spørge, skal det och vere hannom frit fore och ubehindret tilladt derhos at maae holde alt, huis de andre krudkremmere der sammesteds ex simplicibus, adskillige slags banquet, confect, candicerit och andit saadant. Hand skal och maae holde en frie vijnkielder, derudi at udtappe udi potter och ammer tal adskillige slags drich, efftersom tilforne hidindtil haffuer verit brugeligt, dog voris udgangen forordning om rinsk och frandsk viin iche udi en kielder at maae henlegges och udtappes, hermed i alle maader uforkrenchet. Dog skal hand derimod tilforplict vere at selge en huer, huis hand af hannom kunde behøffue, at kiøbe for en lidelig och billig værd effter den taxt, som af facultate medica hereffter vorder slutted och giordt, saafremt hand dise hannom gifne privilegia acter at nyde, och ellers sig udi alle maader forholde effter de forordninger, som vi om apothecher och dessen taxt allerede giordt haffuer eller hereffter giørendes vorder. Thi forbiude vi etc. Riberhus 30 martii 1655.

Sæl Registre XXIII. 602-03.

III s.439

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 10:24:53 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top