eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 429-431
Nummer: 701


<-Forrige . Indhold . Næste->

701.

27 Maj 1654.

Bestemmelser om Begravelser under Pesten. Jfr. Nr. 650

Frederik 3 giøre alle witterligt, efftersom vi naadigst haffuer verit foraarsaget i denne suage tid och nu grasserende siugdomme effterskreffne skich och anordning de dødes lig och des til graffue skichelse anlangende at fatte, da ville vi naadigst alle och enhuer, som det vedkommer, saavelsom borgemestere och raad i vor kiøbsted Kiøbenhaffn tilholdet haffue, at de forskrefne anordning i god observants tager och deroffuer holder, som vedbør. Først skal gejstligheden,

III s.429

borgemestere och raad, voris fornemste betiente af borgerstanden sampt de fornemste kiøbmend, naar de ved døden ere afgangen, ey lenger end 4 dage i det høyeste stande offuer jorde under 10 rixdalers straf. De andre jndwaanere, borgere eller huo de och vere kand, skal lade deris lig begraffue paa anden eller tredie dag under fem rixdalers straf. Skal ingen maa indbydes udi huset at komme, medens dermed effter recessen forholdes. For det tredie skal icke bedemanden eller de, som sligt bestiller, maa bede flere liget at bære end vel fornøden giøres, efftersom liget eraches at vere stor til, eller gangens lengde, huoraf en part enten i husit, som liget er, eller i et andet hus i nabolauget indbydes, at de, naar liget udbæris, kunde strax vere tilstede betimeligen førend liget udbæris, huilche och maa effter leyligheden, dog maadelig, skenches, mens effterat liget er begraffuet, maa der aldeelis ingen videre bekostning giøris enten med mad eller driche eller nogen giester at bede om afftenen, och huo som her imod giør, skal straffes, som offuen bemelt er. For det 4 maa der bedes 4 dannequinder, som ligboren kand brede, och ingen flere; skal rector academiæ och prousten med deris betiente af dennom, som til deris ret høre, bøderne indfordre. Det samme haffuer voris byefouget at giøre imod dennom, som byens ret ere underlagde; af voris egne betiente skal samme bøder annammis och oppeberges af dennom, som de ere undergiffne, och forbemelte bøder skal den, som herom angiffuer, paataler och indsamler, haffue den femte part, det øffrige af de geistliges skal komme til fattige, siuge studentere, men borgeskabets sampt voris betientes bøder anvende til Pest och Børnehusit. For det 5 skal der, saa snart klochen er slaget it, effterat ligene tilforne til den nye kirche uden for byen ere bestillede, begyndes der i byen at ringes for lig til huilchen kirche det och vere kand, och da iche ringes for it fornemme lig, saa fremt det er i sognen, lengere end 2 quartier. Mens dersom liget af it sogn i et andet skal bæris, da haffues gangens langhed udi act och ringes 3 quartier, efftersom det kand actes fornøden. Er der ochsaa lig til flere kircher eller til alle udi den besuerlig tid, da skal dermed saaledes forholdes, at saa snart klochen slaaer et eller och før, om mueligt vere kand, da skal der begyndes at ringes til Vor Frue, och liget det snariste mueligt til jorden bestediges, siden i ligemaade til Hellig Geistes, saa til St. Nicolai kirche, dernest til Holmen, och endelig en til den Tydske kirche, saa at dog iche ringes offuer huert lig lenger end forskreffuett staar. Huis klocheren sig til fordrister lenger for noget lig end forskreffuet staar at ringe, da skal hand til dend kirche, huor hand klocher er,

III s.430

giffue 3 rixdaler in specie, de 2 rixdaler skal af kircheverger til den kirche, hand klocher er, annammis, och kirchen til regnskab føres, mens den ene rixdaler skal den giffues, som saadant kirchevergerne tilkiendegiffuer. For det 6, saa snart det begynder at ringe for noget lig, i huad sogn det vere kand, skal skolemesteren med sine collegis och discipler for husit, huor af liget skal udbæris, sig forføye, huor de daa och strax skal vere ferdige med liget och lade baaren brede och liget udkomme, och ingenlunde skoelen offuer it halff eller i det lengste it quartier opholde, efftersom liget er nær ved eller langt fra kirchen. Huis skoelen lenger end forskreffuet staar opholdet vorder, da skal de begiffue sig derfra husit och til et andit lig eller och i skoelen, saa fremt der ey den dag er flere lig, och de som liget lader begraffue uden sang til jorden at bestedes. Dersom skolemesteren eller hørerne lenger lade sig opholde, giffues til straf 5 daler in specie, som prousten haffuer at oppeberge, af huilche de 4 skal giffuis de fattige skolens personer, men den ene skal dend haffue, som prousten saadant tilkiende giffuer; och skal hereffter alleniste geistligheden med borgemester och raad, sampt voris fornemmiste betiente och de fornemste kiøbmend bevilges at haffue den heele skoele for sig med latinske eller danske sang, efftersom enhuer er begierendes, och discipler med kapper paa, och derfor skal giffuis 10 rixdaler in specie, mens de andre skulde lade sig benøye med den gemeene skole och sang, och det en eller half skole eller saa mange lexer, som enhuer er begierendes och afstedkomme kand, och derfor betale effter den taxt, derom allerede giort er. For det 7 maa presterne iche giøre lenger ligpredichen med testaments oplesning end paa 2 eller i det høyeste 3 quartier, huorfore testamenterne skal forfattes det korteste muligt er, huis iche, skal det stande presten frit fore i denne vanskelige tid self saa meget derud at lade, som hannom iche siunes fornøden at vere, huoreffter alle och enhuer etc. Koldinghus 27 maij 1654.

Sæl. Registre XXIII. 538-40.

III s.431

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 22 08:54:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top