eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.700

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 429
Nummer: 700


<-Forrige . Indhold . Næste->

700.

15 Maj 1654.

Skomagerne maa ikke berøve Hofskomageren hans Svende.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Michel Maes voris hofschuster for os underdanigst sig haffuer ladit beklage, at hand af skumagerne i vor kiøbsted Kiøbenhaffn saa vel som paa Christianshaffn skal skee stor fortred och indpas, idet at de hannom alle hans suenne fravender och afspendig giøre, saaat hand ey for dennem en suend kand beholde, huoroffuer voris hoffarbejd undertiden uforferdiget skal bliffue beliggendes, efftersom hand ey skal vere i skomager lauget dersammesteds indtaget eller deelactig, underdanigst derfore begierendes, at vi hannem herudinden vilde til hielp komme, at hand sine egne suenne, som hand antager eller och til sig forskriffuer, maatte for de andre skomagere i bemelte Kiøbenhaffn och Christianshaffn umolesterit beholde til hans arbeides fortsettelse. Thi forbyde vi hermed alvorligen, at ingen skomager vere sig i Kiøbenhaffn eller Christianshaffn sig herefter skal understaae at fravende forskreffne Michel Maes nogen hans suenne imod hans vilie eller och de, som hand antaget eller sig forskreffuett haffuer, paa deris verchsteder eller arbeide beholde, med mindre det kand haffuis i forskreffne Michel Maesis minde eller samtyche. Befindes nogen herimod at giøre och for os deroffuer klaget vorder, ville vi vide deroffuer tilbørligen at lade holde och dennom som motvillige derfore søge lade, huoreffter alle och enhuer, som vedkommer, sig kand vide at rette och forholde. Ladendes etc. Hafniæ 15 maij 1654.

Sæl. Registre XXIII. 536-37.

III s.429

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 20:36:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top