eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.680

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 421-422
Nummer: 680


<-Forrige . Indhold . Næste->

680.

11 Juni 1653.

Om Afstaaelse af Grunde til Befæstningen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi for nogen tiid siden haffuer ladet voris aabne breffue och befalinger vdgaa, at dennem,

III s.421

som paa dee steder her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn deris bygninger skulde affbryde for byens befestning, volde och graffue sampt gader och streder, skulde paa andre forordnede steder skulde igien giffuis och vdvises platzer at bygge paa, och vi nu naadigst erfahrer, at saadan anordningh, som till cronens och byens beste er anseett, lidet eller indtil skal actes, i det een deell ingen vederlag eller andre platzer skal sig lade behage, andre, som platzer haffuer taget dennem for rede penge sold och giort sig till nytte, skall dog icke deris forrige platzer haffue giort ryddelig, men huusleyen der aff nydet, och dee platzer, som dee der imod till vederleg bekommet haffuer, till blegedamme brugt, huilcket ey lengere forsuarligt saaledis kandt taalis eller ansees, at cronens saa vellsom byens almindelig beste ved nogens sær och particulier nytte skal præjudiceris och misbrugis, heldst effterdi fahren, som vi udi disse besverlige tiider udi leffve, dagligen for øyen suæbe, thi byde vi och her med alvorligen befaler, at alle och een huer, aff huad stand och condition dee vere maa eller kand, som tilforne for lang tiid aff voris ingenieur er ansagt eller her effter ansagt vorder, retter sig effter forrige vdgangne befalningh for fortificationen at vige och giøre ryddelig, huor byens gader, platzer och streder skulde gaa, inden otte dage j det allerseeniste, effter at dee der om aff forskreffne vor ingenieur tillsagt vorder, uden videre ophold och derfor søge vederlag paa andre platzer, om dee det icke allerede bekommet haffuer, efftersom nerværende tiids tilstand det kand bevilge och tilstede, och dee, som sig her imod som forskreffuitt staar motvillig anstiller, haffue sig selff at tillregne, huis skade dennem kand tillføyes, om husene effter otte dags varsell, som før er meldt, nedbrydes, eller och noget andet byen till beste paa dee affsagte platzer foretagis kunde. Huor effter alle och een huer, som vedkommer, sig kand vide at rette och for skade at tage vare. Hafniæ 11 junij 1653.

Sæl. Registre XXIII. 388-89.

III s.422

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 19:05:14 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top