eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.675

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 420
Nummer: 675


<-Forrige . Indhold . Næste->

675.

19 April 1653.

Om Oppebærelse af Huslejen af et 2 umyndige Børn tilhørende Hus.

Frederik 3 giøre alle witterligt, efftersom Hendrik Jacobsøn och Friderick Turesøn, begge borgere och jndvonere her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst lader andrage och berette, at en ved naffn Hans Andersøn Drengsted till ophold skall haffue taget steffningh offuer os elskelig borgemester och raad her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn till herredage udi tillkommendis aar for een deris dom affsagt imellum hannem och tvende umyndige børn, huis formyndere dee ere, om et pantsatte huus, som effter rictigh foregaaende process och wurderingh endeligh forbemelte vmyndige børn till eyendom er tilldømt, med vnderdanigst begæringh, at effterdi saa befryctis det allene aff hannem till dend ende at være skeed, at hand dismidlertiid huusleyen motte opberge, huset och dee vmyndige til skade, efftersom det allerede skall være meget brøstfeldigt, och hand en deell panellwerch der nederbrøtt och bortsoldt, dee vmyndige motte her udinden till rætte hielpis, daa haffue vi paa formelte Hendrich Jacobsøns och Friderich Turesøns deris vnderdanigste ansøgning och begæring naadigst bevilget och tillatt saa och och hermed bevilger och tillader, at forbemelte vmyndige børns formyndere maa med forbemelte dennem till eyendom tilldømte huus haffue indseende saa och saa huusleyen der aff opberge indtill sagen til forbemelte herredage, huor dend er indsteffnet, endeligen vorder deciderit, saa forbemelte Hans Andersen Drengsted intet deraff forekommer eller forværrer; dog at huusleyen in seqvestro hensettis, indtill saa lenge endeligh dom udi sagen er gangen, at daa det dennem till beste kandt komme, som sagen vinder. Forbydendes etc. Hafniæ 19 aprilis 1653.

Sæl. Registre XXIII. 362-63.

III s.420

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 18:26:33 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top