eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.671

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 411-412
Nummer: 671


<-Forrige . Indhold . Næste->

671.

5 Marts 1653.

Privilegium for det Karaibiske Handelskompagni.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at wi wore vndersaater participanterne, som de Carybische øer liggendis vdi Westindien allerede vdi forleden aar beseylit och endnu her effter med huis widere medparticipanter de till sig tager ackter at beseyle, paa vnderdanigst ansøgning och begierinng naadigst haffue bevilgit och tillat saa och hermed bevilger och tillader, at de paa nestfølgende aars tid, saa frembt de ellers til forbemelte øer skiffve henskickendis vorder, maa nyde effterskreffne privilegier. 1. At aff huis skiffve och alle ware, huad det wære kannd, som her till aff disse riger och lande behøffvis at vdpassere och hensendis, dend tilbørlige told her saa vel som vdi Øresund giffvis och erleggis skall vndtagenn aff huis till forbemelte skiffvis behoff nødig giøris och ellers vdi sig selffver fri for told kand

III s.411

være och tilforn indfortoldit er. 2. Huis folck dismidlertid till forbemelte handell fornødenn giøris maa fri och wbehindrit vdi freds saa vel som feyde tid brugis och medfølge. 3. Effter forrettit reyse och beholdenn hiemkomst maa de hervdi vor kiøbsted Kiøbenhaffnn holde deris nederlag och vden nogenn visitering med skiff och gods igiennem sunnde[t] saa vel som her till byen fri indpassere, och huis ware deraff paa fremmede steeder och lande igien vdskiffvis och fri vdladis; derimod skal de effter egen erbydelse tiltenckt være vdi enn summa strax saa megit for reysenns hiembkomst at erlegge, som de for vdgaaende baade vdi sundit och her giort haffve, effterdi saa meste partt aff forbemelte ware, som de derfra bekommer, dog paa fremmede steder igien vdskiffvis. Forbydendis etc. Hafniæ 5 martij 1653.

Sæl. Registre XXIII. 335.

III s.412

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 16:28:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top