eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.67

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 53-60
Nummer: 67


<-Forrige . Indhold . Næste->

67.

Avg. 1626.

Smedenes Skraa.

Wi borgemestere och raadmend udi Kiøbenhafn giøre witterligt, at efter som Kongl. May., woris allernaadigste herre, med Dannemarchis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt hafuer anseet, at handwercherne her i byen igien maa føris paa fode, huorfor och Hans May. obne mandat er vdgangen, at alle mesterne vidt it huert embede, med borgemester och raads betenkende, nogen visse wilchor skulde forfatte, huor efter de dennem kunde hafue at rette och forholde. Da efterdi menige klein smidde, grof smedde, kiedell smedde, knifsmidde, spormager, bøssemager, suertfeyer, seyerhuggere,

III s.53

fiellhuggere och nagellsmede, som udi laug ville vere incorporet her sammesteds, hafuer os deris embeds anliggende skriftlig ofuergiffuit, haffue vi det igiennem lest och der af till deris embeds forbedring efter høybemelte Kongl. May. naadigst bevilling dennem till efterretning udi deris laug disse efterskrefne artichler gifuit och meddelt.

1. Først skall de haffue en oldermand, huor till tuende af lauget skulde vdvelgis och paa raadhuuset for borgemester och raad opfodris, huilche de af samme to kiender duelig, hand skall vere oldermand it aar; hannem skall forordnis tuende andre forstandige mend til hossiddere, huis naffne i byens bog skulde indtegnis, der hos formanis och advaris deris bestillning med troskab och flid foruden argelist at forrette, och skulle huer mandag formiddag, om saa offte behof giøris, vdi deris laugs huus eller paa en anden bequem sted forsamlis der sammesteds, huis klage och v-enighed imellem mestere, suenne, drenge kand indfalde, saa vell som andre laugsens nødvendige erinde at forrette, de skulle och hafue en laugs skrifuer, som alle deris sager till god efterretning richtig kand antegne, dog alle deris sammenkomst och vdretning at skee forvden drich.

2. Naar aaret er forløben och oldermanden forlofuis, skall en af de to hossiddere, huilchen borgemester och raad der till god agter, udi hans sted beskichis, och en af laugs brøderne forordnis till hossiddere i hans sted, dog skall ingen vere hossiddere lengere end i to aar.

3. At suennenis laug kand desbedre i ordning bringis, da skall oldermanden ved nafn lade antegne alle de gamle och vnge mestere, som nu ere borgere och bruger handtverchet, saa vel som di der efter denne dag i lauget indtagis och huor de boendis ere, at oldermanden och hossiderne kunde des bedre vide dennem at finde, Kong. May. och byens erinder hos dennem at forrette, saa vell som och vdvelge (vloulige?) bønhasere baade inden och vden byen, som iche borgere ere eller deris handtverch ret lert hafuer, at afskafe, thi naar borgemestere och raad nogen till borgere hafuer annammet och er god for sit handtverch, maa hannem lauget iche forvegris.

4. Paa det suennene till all embeds nødtørfft maa haffue nogen visse tider om aaret at komme till sammen, sig med huer andre om laugsens nøtte och embeds forbedring at raadføre, da maa de hafue fire sammenkomst eller moder, den første neste søgne dag efter St. Michels dag, den anden neste søgen dag efter Nyaars dag, den tredie Paaske onsdag och den fierde Trinitatis mandag, alle paa fastende stefne forvden all drich och giestebiudelse, vnder huer deris fyrge-

III s.54

tiufue Mk.'s fortabelse, men kand deris werff med mindre sammenkomst forrettis, staar det hos dennem selff, och skall en af raadet vere hos i samme møder, der foruden otte gange om aaret, nemlig en gang huer maanet, om saa offte fornøden er, laugsens sager at anhøre och till billig endskab at forhielpe.

5. Maa ingen suend imod recessen forhindris at komme udi lauget, ey heller nogen suend paa deris handtverch, som sin lere tid haffuer vdstaaet, bekommet sit lerebref och er god for mester, om hand ellers findis at vere kommen till alder och forstand, at hand kand formaa at nedsette och vinde sit borgerskab, och skall hand alldeelis ingen bekostning enten paa mesterstøche, gilde eller giestebud giøre eller anvende; maa hand i embedit antagis vden hand alleniste først gifuer 1 vngerske gylden eller deris werd, efter recessen, till den stues leye, som sagen for oldermanden och hossiddere imellem mesterne och suennene ordelis, saa och oldermanden 1 heell sdlr. och skrifueren 1/2 sdlr., som sidder och hafuer v-mage for alt lauget, der[til] skall hand 8 sdlr. wed aar och tid efter haanden som hand dennem kand fortiene och hannem aff borgemestere och raad blifuer forelagt aflegge och betale, huor de 4 dlr. till laugsens bygning eller huuseleye, huor de deris forsamling holde skulde, forvaris, och de andre 4 dlr. at komme gamle forarmede embedsbrødre och deris hustruer till hielp och trøst, saa och bestedis till jorde med, naar de ved døden afgaar. Her for vden skal enhuer, som sig vdi dette laug vill begifue, enten naar hand tager borgerskab eller siden naar hand det er begierendis, lade sit nafn hos borgemester och raad udi radstuebogen antegne och hos dennem certificere och anloffue, till huilche terminer hand forskrefne otte daler till laugsens forbedring och di armes ophold kand udgifue, huilchet optegnet skall oldermanden wed byens tienere tilskichis, och hand siden vden nogen videre antegnelse eller samtyche sit handtwerch at maa bruge, som Kongl. May. naadigste sidste paa trøch vdgangne forordning om handtverchs suenne oc drenge derom vdviser.

6. Dersom nogen af forskrefne handtverch fra andre kiøbsteder hid till byen will fløtte, sig nedersette och embedet bruge, hand skall hafue sit erlige skudzmaall fra hans øffrighed och laugsbrødre, hand frafløtte, førend hand tillstedis at komme i lauget.

7. Huilchen broder sidst udi lauget indkommen skall efter oldermandens befalning tiene lauget och sige till laugsmode, item till lig at begraffue oc andre kongens saa vell som byens nødvendige ærinde, indtill en anden kommer i hans sted; findis hand modtwillig eller forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. danske till

III s.55

tuende skiffter, huuset och de fattige af lauget, mens worder hand siug eller udi anden louglig forfald, da tiene den nest for hannem i lauget indkom, indtil hand self sine gierninger kand forrette; mens dersom 2, 3, 4 eller flere paa en tid indtagis, da skulle de som for saadan v-mage wille fri vere, huer udgiffue oc betale 2 sldr. til lauget oc di fattige, saa och dens belønning, der udi den laugsbroders sted (som siug och udi forfald er oc eller omgaa skulle) wille hafue v-mage at omgaa.

8. Skall ingen laugsbroder Vdi smede lauget maa holde giort arbed fall her udi byen mere end paa en sted, som hand selfuer hafuer sin bopell.

9. Hafuer nogen sig at beklage paa forskrefne laugsbrøder deris arbeid, at det er ilde giort, eller derfor v-billige fordris och begieris, eller v-loulig arbedsløn opskrifuis, och det for den raadmand retten sidder angiffuis, da skall det aff hannem saa vell som oldermanden, hossiddere och tuende andre gode mestere af lauget besichtis och ofuerveyes, befindis det da v-loulig at vere, da stande der for til rette som ved bør och som forskrefne der paa billigen kand kiende.

10. Ingen smed skall tillstedis noget nyt arbeid her i byen at giøre eller affhende, førend hand i lauget er kommen och indtaget, vnder samme arbeids fortabelse.

11. Naar nogen laugsbroder ved døden afgaar, da maa hans hustru v-formeent efter hans død bruge embedet med suenne och drenge, saa lenge hun sidder v-gifft och skicher sig erligen, och der som hindis suenne eller drenge sig forseer och motvillige anstiller, da strafis di efter forordningen och som enhuer deris brøst og forseelse vorder befunden.

12. Wdi de fire almindelige forsamlinger, som dette embede bevilget er, disligeste naar oldermand och hossidere hos en af raadet ere forsamlede, sager at forhøre, da maa ingen paa de tider nogen werger hos sig bere, huor af v-løche och skade kand foraarsagis, vnder 8 Mk.'s bøder saa ofte sligt skeer.

13. Thruer eller vndsiger nogen laugs broder eller suend hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk. oc der foruden at stille borgen hin anden at vere w-bevaren, vden huis skee kand med loug och ret.

14. Worder nogen laugsbroder tillsagt at møde for oldermanden og hossidderne for nogen sag och tilbørlig erinde skyld, och hand iche møder till dett klocheslett hannem tillsiges, bøde 4 Sk., blifuer hand 1/2 time borte efter tiden, bøde 1 Mk., men blifuer hand

III s.56

en heel time eller slet borte, bøde threi dobbelt, vden hand bewise kand at hafue loulig forfald.

15. Huilchen broder som kaldis for oldermanden udi rette for witterlig gield, hannem skall laugdag foreleggis at betale, sidder hand ofuerhørig oc det bewisis, da stede borgemester och raad eller byfogeden ret ofuer den v-hørsomhed, forvden videre deelsmaall, efter privilegier.

16. Wdi forskrefne smeddenis sammenkomst skall intet maa sluttis om di wahris kiøb, handtvercherne vedkommer, oc skall ey heller nogen forbund eller wedtegt indbyrdis indgaais, vden huad efter Kongl. May. serdelis naadigste befalning skee kand.

Om suennene.

17. Ingen mester udi smeddelauget maa giffue deris suenne till løn en mere end en anden, vnder 20 Mk.'s bøder, och skulle alle embeds brødre, naar deris qvartall møde holdis, forene oc sette huad deris suenne till støcheverch, vgge, fierding aars eller halft aars løn med billighed er, eftersom hand er god for sit handtverch oc som hand kand arbeyde till, bør at hafue, saa at suennene saa vell som mesterne kand ved blifue.

18. Maa ingen mester paa smedde handtverch holde mere end fire suenne och 2 drenge, huo her imod giør bøde saa megit som suennene giffuis till løn, mens bekommer nogen mester hastig oc megit arbeide, at hand det iche kand fortbringe, da anlange hos sine laugs brødre, som mindre arbeid hafuer, at de hannem till hielp kommer, samme arbeid for en billig betalning at fuldferdige, paa det de som arbeidet wedkommer iche der vdofuer skulde skee forkort.

19. Huilchen mester sig vnderstaar at tage nogen suend paa sit arbeide, som forinden rette stefne dag med v-minde fra sin hosbonde skildis, bøde 3 sdlr. och miste samme suend, och suendens straf eller bøder skall vere 2 1/2 sdlr.

20. Vnderstaar sig nogen suend af forskrefne embeder, som hafuer fierding aars løn, at giøre sig oftere ørcheløse dage end mandagen allene och iche forføyer sig paa sin mesters verchsted om thisdag morgen betiden, naar klochen slaar femb, at giøre sit dagsverch som det sig bør, hand bøde første gang 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa fremdelis, och derforvden stande till rette efter oldermandens och hossiddernis sigelse, for hand sin mesters arbeide forsømmede, dog skall ingen suend her af tage aarsag om mandagen at vere ørcheløs, iche heller andre suenne fra deris mesters gierning at enten

III s.57

mandagen eller andre søgne dage, vnder tillbørlig straf, men di som haffuer vgeløn maa ingen fri mandag tillstedis, och skulle alle suenne were i deris mesters huus om afftenen klochen slaar 9 i det allerseeniste; huo lenger vden mesterns synderlig forlof vdeblifuer, bøde for huer gang 8 Sk., men dølger mesteren med suennen, da bøde hand dobbelt.

21. Dersom nogen suend eller dreng foragter sin hosbondis eller hustrues mad eller øll, som vstraffeligt er, och det klagis och skelligen ofuer bevisis, bøde j dlr., kand hand iche bøderne vdgifue, da strafis 2 dage og netter i kielderen til vand och brød.

22. Menige brødre med oldermanden och hossiddere vdi dette embede skulde beskiche fremmede suenne, som hid till byen ankommer, it visse sted, huor de till herberg kand indsøge, oc der it tegn eller bret lade udhenge, at huer mester, som deris tieniste behøfuer, kunde des bedre wide dennem at finde, huilche suenne skulle verten udi samme logemente deris verger i forvaring antvorde, saa lenge de her i byen ere och thiener och indtill de her fra igien ville forreyse; der som di det iche giøre, da maa fogeden och kiemneren, efter stadzretten, lade tage deris werger fra dennem indtill de dennem igien løse, effterdi de ere handtverchs geseller, som ingen regimente er vndergifuen.

23. Paa det at suennene, som med soet och siugdom ere beladen och iche sielff haffuer i forraad, huormed de kunde dennem behielpe eller komme udi jorden, om di ved døden afgaar, kunde des bedre haffue deris thi pendinge, som det kaldes, eller 2 Sk., som huer suend fire gange om aaret vdlegger udi god forvaring beholden, da maa de hafue en mester af lauget till en formand, huilchen skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris pengis vdleg iche blifuer de fattige och siuge frakommen, men vere dennem, som forberørt er, til nødhielp forbeholden, huilchen mester och skall plictig were at holde god ordning oc skich udi alting, huad suennene kand vere angaaende, som det sig bør, oc till deris pengis forvaring maa giøris it velbeslaget skrin med tuende gode laase for oc to nøgler dertill med vnderskedelige meenløchelser, huor de efterhaanden deris penge skulde indlegge, huilchet skrin skall forfløttis fra en mester till en anden, som er eller blifuer till oldermand for alle suenne, och iblant suennene skall vere to skafere, som efter gamle sedvane 4 gange om aaret forskrefne thi penge indkreffue skulde, huilche skafere skulle huer hafue en nøgell till skrinet udi forvaring, som altid skall følge suennenis skaffere med oldermandens vidskab, och

III s.58

skall i samme skrin hos pengene deris ligkleder forvaris, huilchet skrin iche skall obnis vden oldermanden, hossidderne oc skrifueren er tillstede oc i deres bog antegne, huad der af vdtagis oc huor till det igien vdgifuis, paa det at alle dermed hafuer at skafe.

Om drengene.

24. Skall det vere enhuer mester vdi dette laug frit fore at tage drenge udi lere, oc ingen enten inden eller vden lauget skall dennem derpaa nogen forhindring eller besuering giøre i nogen maader.

25. Drenge som af mesterne skulde fødis och vnderholdis, skulde paa grofsmed handtverch tiene for lere i to aar, hos en kleinsmed, knifsmed och kiedellsmed 3 aar, hos en spormager, bøssemager, seyermager och suerdfeyer udi fire aar eller tre, eftersom di hafuer forstand, ere store och sterche till.

26. Ingen dreng skall meddelis lerebref førend hand hafuer udtient och for oldermanden oc hossiderne louligen beuisis, at hand bør det at hafue, ey heller sit lerebref negtis eller forholdis, naar hand hafuer vdtient sin tid oc er god for suend.

27. Iche heller skall nogen mester maa sin leredreng fra sig bortvise, naar hand en tid lang tient hafuer, vden hans lere aar er forløben oc fanger sit lerebref, med mindre det skeer med øfrighedens kiendelse.

28. Ingen mester maa forsømme sin dreng vdi hans lereaar med vndervisning paa handtverchet, iche heller bruge hannem till anden bestillning end huis samme handtverchs arbeid till drengens forbedring vedkommer, befindis nogen mester her imod at giøre, hand stande derfor till rette.

29. Huilchen dreng eller suend sig modtvilligen eller vtillbørligen anstiller oc sin mester, førend de blifuer louligen adskilt, forløber, hand maa paagribis och efter høystbemelte Kongl. May. naadigste mandat strafis som det sig bør.

30. Kommer thuist och v-enighed imellem mesterne, suennene och drengene, da maa di strax iche afskillis, men neste mandagen derefter sagen for oldermanden och hossidderne at indstefne oc der lade dennem nøye med, huis billigen blifuer afsagt, formener sig oc der nogen at vere skeet vret, maa hand sig for øfrigheden beklage.

31. Huilchen laugsbroder eller søster som Gud kalder af denne verden, och oldermanden lader tillsige brøderne at følge hannem eller hinde till deris leyersted, forsømmer det nogen och iche kommer till den time tillsagt worder, bøde 1 Mk.

III s.59

32. Oldermanden efter ordentlig omgang skall lade dennem tillsige, som till jorden skall bere liget, er der da nogen som for alderdom eller suaghed iche bere kunde, skall forbygaais, huo derimod siger och sidder offuerhørig, bøde 6 Mk.

33. Endeligen och till beslutt skulle alle bøder, som forbrydes och vdgiffuis udi dette laug och selskab, vddelis oc beskichis till alle puncter, eftersom høystbemelte Kongl. May. naadigste paa trøch vdgangne forordning i det andet capitel indeholder och som foreskrefuit staar, och intet deraf till øll eller giestebud vdgifuis skall; dog Kongl. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichle vforkrenchet, derhos forbeholden dennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, eftersom byen, lauget och menigheden gafnligt kand vere. Til widnisbiurd hafuer vi ladet trøche voris stads secret hengendis her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn augusti anno 1626.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer 1151-65.

III s.60

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 11 21:15:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top