eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.664

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 408-409
Nummer: 664


<-Forrige . Indhold . Næste->

664.

13 Jan. 1653.

Privilegium for 50 bøhmiske Klædemagere, der til videre faa Bolig paa Ladegaarden.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom paa enndeel Bemiske exulanter klædemagere deris veyne hoes os vnderdanigst anholdis och begieris att jtt halffhundrede mester med kone och børnn och suenne sig hid ind maatte begiffve och her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffnn deris handverck med klæde at giøre fortsætte och derpaa wisse privilegier nyde, da haffue wi paa forbemelte deris vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilgit och tillat, saa och her med bevilger och tillader, att forbemelte 50 mestere klædemagere aff dennem, som vdaff forbemelte Beemen for deris religion ere bleffvenn fordreffvenn, med hustrue och børn och tilbehørige suenne sig maa hid ind begiffve och herwdi forbemelte vor kiøbsted Kiøbenhaffnn forbemelte deris handell bruge och fortsætte och her sammesteds nyde samme privilegier som andre borgere och klædemagere her nu nyder med klæde styckeviis och i alnetall att selge, naar de først deris borgelig æed

III s.408

tilbørligen haffue afflagt, saa och derforudenn paa 20 nestfølgende aars tid nyde och beholde accise frihed paa huis øl de till deris egne husis fornødenhed bruger, dog at dermed ingen vndersleff skier, saa och taaldfrihed paa huis wld de til forbemelte deris handvercks fortsettelse hid innd forskriffvenndis, saa wel som huis klæde de her giørendes och sidenn vdførendis vorder, naar vore egne wndersaater først for billig priis aff dennem der med er bleffuenn forseet, paa forbemelte 20 aars tid er dennem aff os och raadit bevilgitt att de med ingen borgelig tynge eller besuering, som nu er eller hereffter kand paabydes, skall besuergis, dog skall de effter egenn erbydelse sig selff med en lidelig contribution belegge, saa de deraff dismidlertid egen kircke, skole, walckmølle, farffver, offerskierer och preshuse och andit, som till deris handtwerck hører, kand opbygge, saa wel som deris egen kircke och skole betiente lønne och wnderholde, dog skal dennem icke tillat være nogen anden religion at predicke och lære entenn i bemisk eller tysk sprog end dend evangeliske, som her Gud wære loffvit nu brugelig er, och guds ord och denn wforandrelige Ausburgisce confession gemes, till huilckenn ende deris præster och skolemestere aff bispenn her wdi Sielland, dend som nu er eller her effter kommendis vorder, ligesom andre, och skall døcktig och aff forbemelte evangelisce religion være och erkiendis, och paa dett de desstobædre kand komme till rette, wille wi dennem naadigst paa fire aars tid, indtill de egne kircke, skoler och huuse kand opbygge, haffve forvndt det store huus, som staar paa woris Ladegaard, huilckit de selff maa foranndre till deris waaninnger, wærelse och handtverck efftersom best tienlig kand eracktis, dog skall de tiltenckt wære det paa egenn bekaastning at giøre och sidenn forbemelte huus selffver dismidlertid ved lige at holde. Forbydendes etc. Hafniæ 13 januarij 1653.

Sæl. Registre XXIII. 310-12.

III s.409

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 10:21:01 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top