eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.657

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 406
Nummer: 657


<-Forrige . Indhold . Næste->

657.

15 Okt. 1652.

Vejrmøllen paa Volden udenfor Løngangen skal flyttes til Hanens Skanse.

Frederik 3 skøder til »Johan Sølffgraff møller och hans arffuinger den veyermølle, som staar udenfor Løngangen paa volden, saa att hand och hans arffuinger forskreffne veyrmølle med des tilbehøer, saa som den nu forefunden er, maa nyde, brugge och beholde till eyendom och giøre sig saa nøttig, som de best vill och kand, dog med effter skreffne conditioner, att forskreffne Johan Møller bemelte mølle paa sin egen bekostning mett allerførste skee kand skall nederbryde och siden fra stedett, huor den nu staar, henforfløtte imellem Vester och Nørreportt och der igien paa rundeelen kaldes Hanenskandse, uden os nogen omkostning der for att tillskriffue, opsette lade; herforuden skall forskreffne Johan møller tilltenct vere for forskreffne mølle till os att betalle fem hunder sl. dlr., som den er bleffuen for vurderett och satt, dog maa forskreffne penge hannem effterhaanden kortes och gott giøres udi huis hand till voris provianthuuses fornødenhed hereffter maalendes vorder, huor paa hand och skall tage proviantskriffuerens haand och siden der med beviselig giøre paa behørrige steder alting dereffter att vere klar giortt, naar forskreffne 500 sldlr. aff hannem er gandske betalldtt. Forbiudendes« etc. Hafniæ 15 octobris 1652.

Sæl. Registre XXIII. 285-86.

III s.406

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 21 09:40:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top