eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.631

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 395-396
Nummer: 631


<-Forrige . Indhold . Næste->

631.

3 Marts 1652.

Beskikkelse for en Tilsynsmand ved Vejene mellem Kjøbenhavn og Frederiksborg.

Frederik 3 antager nerverende Niels Laffridtzen at skall vere opvarter och haffue flittig tilisun med voris veye imellomb voris slotte Frederichsborg och Kiøbenhaffn, huilche hand paa sin egen bekaastning med arbeidsløn, smaa tømmer, deeler och søm skall vere tiltencht ved lige at holde med ald dend flicherie, saa vel som haffue indseende, at veyen med fylding aff sand och stene ved lige holdis, huor fornøden giøris, och strax det bondefogden, huor det falder, tilkiendegiffue, som det igien de bønder, det tilhører, skall anmelde strax at forferdigis, och ellers skall hand som sedvanligt med fri vogn effter tømmer och deeler til samme broers och porters flecherie befordris, och haffuer wi naadigst for saadan hans vmage och bekaastning aarligen loffuet hannem aff vor rentekammer 200 dlr. curant, som skall angaae fra Philippi Jacobi anno 1650, och et friit huus, huor det hannem midt vnder veyen beqvem falder. De andre huuse, som paa

III s.395

kongeveyen ligger, haffuer hand at tilsee, at de der vdi boendis ere dennem wed liige holde. Dersom broen och portene formedelst forraadnelse aff nye giøris skall, da skall vi selff det bekaaste och fornøden tømmer med arbedsløn och ald tilhørende der til forskaffe. Forbiudendis etc. Hafniæ 3 martij anno 1652.

Sæl. Registre XXIII. 205.

III s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 19 20:14:07 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top