eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.628

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 390-395
Nummer: 628


<-Forrige . Indhold . Næste->

628.

21 Feb. 1652.

Færgemændenes Lavsskraa.

Frederik 3 giøre alle vitterlig, at efftersom os elskelige borgemester och raad vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn haffuer paa fergemendenis ansøgning sammesteds dennem visse articler meddeelit, huorpaa de nu om voris naadigste confirmation och stadfestelse vnderdanigst lader anholde, och lyder forbemelte articler ord effter andet som følger:

Vi borgemester och raadmend vdi Kiøbenhaffn giøre vitterligt, at efftersom fergemendene her i byen sig beklaget haffuer, at de ingen god ordning imellom dennem indbyrdis med Kongelig Mayestets och byens førsell sampt andet dennem vedkommende holde kunde, med mindre dennem nogle visse articula, huor effter en huer, som ferger och fergeboeder bruger, sig kunde haffue at rette och forholde, meddeelt bleff, item byefogden och tilkiendegiffuer, at naar noget med ferger och fergeboede paa Kongelig Mayestets vegne føris skal, da fergemendene sig at absentere, saa at hand bud fra een til anden, førend nogen dertil bekommis kand, sende maae, och det aff aarsage, at de ingen oldermand och ordning sig at forrette haffue.

Da effterdi os effter voris oplagde kald befalis, det som til byens och meenighedens gaffn nyttigt och tienligt vere kand at ordne och skiche, haffue vi, paa det med høybemelte Kongelig Mayestets och byens ærinde saa vel som andet fergemendene angaaende ordentlig och skichelig tilgaae kand, dennem denne skrifftlig forordning giffuet

III s.390

och meddeelt, huor effter alle som ferger och fergeboede bruge sig skulde vide at forholde.

1. Skulde samptlige fergemend her vdi staden haffue een oldermand, huor till de selff tuende iblant dennem vdvelge och naffngiffue maae, huilche paa raadhuset for borgemestere och raad opkomme skulde, och huilchen de aff samme tuende goedkiende, dend skall være oldermanden och hand skall haffue een eller tou hossidderne aff lauget, huis naffne da i byens bog indtegnes skulde, huilche saa effter fornøden giøris enten i oldermandens huus eller et andet bequemb sted tilsammen komme maae, huor de imellomb dennem indbyrdes paa fastende moede deris sager om Hans Mayestets och byens erinder saavelsom imellom deris folch och tienere samt andit deris laug vedkommende forrette skulde, saa viit disse articuler dennem tillade, och alt huis da faarefalder skall til goed effterretning antegnis.

2. Naar een en tidlang oldermand veret haffuer, och hans vilkar ey tilsiger hannem lenger der ved at forbliffue eller och borgemester och raad tienlig siunis een anden der til at sette, da maa hand forloffuis och een aff hans hoessiddere, huilche borgemester och raad bequem agte til oldermand i hans sted, igien at beskichis och een anden laugsbroder til hossiddere settis.

3. Och paa det at fergemendslauget disbedre vdi ordning bringis kand, skall oldermanden alle de fergemend, som her borgere ere och ferger bruge, saa vel som och deris naffne, som effter denne dag vdi lauget indtagis, och huor de boendis ere, antegne lade, paa det at oldermanden och hossidderne disbedre kand vide Kongelig Mayestets och byens erinde at forrette.

4. Ingen maa vdi fergemends laug indtagis, førend hand sit borgerskab vundet och sig her nedersat haffuer eller inden en visse tid nedersette vil, och naar hand indtagis, da skall hand een vngersk gylden eller dis verd effter recessen til indgang vdi lauget giffue och ingen videre bekaastning enten med mad eller driche til gilde eller giestebud i nogen maade giøre vnder straff som vedbøer.

5. Dend som sidst vdi lauget indtagis skall lauget effter oldermandens befaling tiene och brøderne til steffne at møede, item liig at følge och ellers alle de erinde, som paa Kongelig Mayestet och byens vegne forrettis skal, tilsige, indtil een anden i hans sted indkommer; findis hand uvillig eller forsømmelig, som tilsige skall, bøede huer gang hans brøst findis tou march, mens bliffuer hand siug eller vdi louglig forfald er, da dend som nest for hannem vdi embedet indkom, til dend anden selff sine gierninger kand forrette och tiene.

III s.391

6. Alle de som wdi fergemends laug indkomme skulde vederhefftige være, at de formaae kand een god velfortømmeret och ustraffelig ferge eller boed med goed segel och anden tilbehør at holde, som det sig bør.

7. Ingen, som iche i fergemends laug ere, maa fragten fra dend, som i lauget er, tage vnder tilbørlig straff.

8. Naar nogen fergemand ved døden affgaar och hans hustrue ferger eller fergeboed effter hans død ved liige holde och vdi lauget bliffue vil, da skulle alle laugsbrødrene eendrechtige vere hende een troe ferdig at forskaffe som ferger eller boeden paa hendis vegne ved lige holde kand, saa lenge hun enche sidder och sig ærlig och vel skicher.

9. Ingen maa vdøchtige eller motvillige personer til sine ferger eller boede paa fergeløb at føre sette, men bequemme och dychtige folch holde, som huorledis de sig der med forholde och skiche skall vide saa och goed reede och beskeed for huis gods de indtage at giøre, at det vel forvaret och vden skade bliffuer, som det sig bør, huilchen laugsbroder, som derimod giør, skall til forseelsen suare och hand saa vel som dend vdøctige och modtvillige tienere effter laugens sigelse straffis.

10. Frafester nogen fergemand sin laugsbroders tienere, førend hand med minde fra sin hoesbonde skildt er, da dend laugsbroder, som hannem feste, thi march at bøede och tienerens straff skal vere sex march.

11. Naar oldermanden och hossidderen, som kongens och byens erinde och reygser at giøre tilsige lade, da skall dend, som for reyser staar, om hand tilstæde er, sig strax vfortøffuit dertil ferdig giøre; er hand ey tilstede, da dend nest er och saa frem ad til dend som tilstæde findis; siden skall dend, som borte vaar, dog forplicht være en reyse i stæden for dend, hannem i hans fraverelse tilfalden vaar, at fuldgiøre, huorom oldermanden rigtig bog holde skall, saa at dend eene tyngen lige ved dend anden vdstaa. Huem derimod giør och oldermandens bud offuerhørig sidder, skall een rixdaler til straff giffue och alligevel reysen fuldgiøre, saa vel som til huis skade, for hans forsømmelse skeer, svare. Sidder hand anden gang offuerhørig, da tu rixdaler at bøede saa och til forseelsen suare och reysen fuldgiøre. End om hand lenger offuerhørig sidder, da hans borgerskab och laugs rettighed at miste och det vden borgemesters och raads bevilling ey igien komme.

III s.392

12. Naar Kongelig Mayestets førsell giøris skall, da maa ingen fremmit ferger eller boede nogen fragt indtage, førend dend, som Kongelig Mayestets førsel haffuer, sin fragt nogenledis haffuer bekommit, dog naar nogen adel eller andre ferger eller boede med at offuerfare for sig leye vilde, da skall det een anden aff fergemendene friit faare vere saadan fragt at antage och med dennem effter deris begiering seyle, och maae dend, som paa kongens och byens vegne seygle skall, ey effter fragt, saa at kongens ærinde dervdoffuer forsømmis, beliggendis bliffue eller fortøffue, mens vden forhaling seygle.

13. Naar een fergemand med nogen om fragt vdi accord staar, da maa ey een anden hannem fragten, vden de adskillies och iche foreenis kand, fratage. Huo herimod enten med magt, truen eller vnderfundighed handler och giør, skall effter laugetz sigtelse straffis.

14. Er nogen i lauget huer andre gield skyldig och icke betale vil, hannem skall aff oldermanden laugdag faareleggis; giør hand det icke, da borgemestere och raad eller byefogden vordering i hans beste gods effter resessen saa fuldkommen som det til raadstue eller byeting allerede søgt waar.

15. Dersom nogen laugsbroder oldermanden eller hossidderen, naar de vdi laugsvinde forsamlede er, med vbequembs ord offuerfalder eller vlyed giør, dend bøde 6 Mk.

16. Dersom laugsbrøderne eller tienere, som paa deris ferger seygle, huer andre jndbyrdis groffue och ubeskeden ord giffue och det for oldermanden och hoesidderen klagis och bewiisis, da dend eene [en] slet daler at bøede; end om nogen aff dennem hinanden truer och vndsiger och det beviisligt giøris, da skall dend ey allene ochsaa en slet daler bøede, mens endoch derforuden borgen stille huer anden wbevahret at vere, vden huis med loug och ret skee kand.

17. Huo som i lauget bander eller suerger, skal for huer bande eller æd tu skilling vdi de fattigis bøsse giffue.

18. Huo som oldermanden och hoessideren, naar hand for nogen sag och tilbørlig ærinde skyld til moede tilsagt er, offuerhørig sidder och ey til det klochslet hannem tilsigis møder, bøde for huer quarteer hand for sildig kommer 4 skilling. Bliffuer hand slet borte, 3 march, vden hand sig louglig vndskylt haffuer och i skiellig forfald er, och huilchen laugsbroder, som for nogen bøeder falder och dennem iche effter hannem tid forrelagt er vdrette vil, hand bøede 6 Mk.

19. Ingen maae hemmelig kongen och Kiøbenhaffns bye angieldende ærinde efftersige eller vdsprede vnder sit laugs och æris fortabelse och widere straff som forseelsen er.

III s.393

20. Fergemendene maa nogen med ubilligh fragt fra eller til byen ey beskatte, men sig med huis billigt och ret er nøye lade vnder straff, som vedbøer.

21. Naar nogen fergemand, hans hustrue eller børn ved døden affgaar, och oldermanden dem til jorde at følge tilsige lader, da skall de aff lauget, som sterche, føre och vden louglig forfald ere effter liget følge, dog vdi pest tid effter dend derom vdgangne kongelige forordning at forholdis.

22. Oldermanden skall dennem, som liget til jorden effter ordentlig omgang bærre skulde, tilsige lade; er nogen saa skrøbelig och suag, at hand ey bære kand, da skall hand forbigaaes, huo her imod offuerhørig sidder, hand bøede der 8 march.

23. Alle bøeder, som vdi dette laug forbrydis, skulde effter kongelig forordning nemblig een deel der aff til oldermanden och hoessidderne och een deel til de fattige encher och faderløse børn och huusarme skifftis och deelis, dog Kongelig Mayestet och byens sager och rettighed foruden disse articula vdi alle maader vforkrenchet, och skulde fergemendene vnder dennem selff ey nogen viede eller vedtegt anderledis end her vdi befattit er vnder alffuorlig pæn och straff optage maa; vi ville os och paa høystbemelte Kongelig Mayestets och Kiøbenhaffns byes vegne hervdinden effter Hans Mayestets naadigste behaug, efftersom tiden, leyglighed och nødtørfften foraarsage kand, at forandre och forbeholdet haffue. Til vidnisbiurd vnder deris hender och seyl. Hafniæ dend 9 novembris 1646.

Foruden offuerskreffne articula haffuer borgemester och raad bevilget dem en bøsse vdi lauget at haffue een visse pension aff huer reyse vdi at samble, paa det at den, som mindste reyse giør, sin deel deraff kunde haffue, naar dend effter samptlige laugsbrødris villie obnet vorder, da haffuer vi dem saadant bevilget, at de skall naffngiffue, huad samme pension huer reyse vere skall, och mage det saa, at ingen klammerie eller vvillige derudoffuer vnder dennem foraarsagis, och naar samme bøsse aabnet vorder, da skall huer laugsbroder, aff huis der vdi befindis, lige loed tildeelis. 25 novembris 1646.

Da ville vi forskreffne articler fergemendene aff forbemelte borgemestre och raad her sammesteds meddeelt, efftersom de her offuen findis indført, paa deris vnderdanigste ansøgning och begiering vdi alle des ord, clausuler och punchter naadigst haffue confirmerit, fuldbyrdet och stadtfest saa och dennem hermed confirmerer, fuldbyrder och stadfester, dog huad sig dend 7 articel saa velsom dend 20, der vdi findis, saaledis haffue forklaret, at forskreffne 7 articel

III s.394

alleene skall forstaaes om Kiøbenhaffn borgere och dennem, som ere vdi forskreffne laug sammesteds, och iche fremmede, mens huad dend 20 sig belanger, da ville vi dend saaledis haffue forstaaet, at med fragten och fergeløn skall forholdis effter de forordninger, som derom allerede giort och publiceret ere eller herefter giøris och publiceris. Forbydendis etc. Haffniæ 21 februarii 1652.

Sæl. Registre XXIII. 195.

III s.395

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 19 19:39:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top