eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.621

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 380-388
Nummer: 621


<-Forrige . Indhold . Næste->

621.

17 Dec. 1651.

Kjøbmændenes og Kræmmernes Lavsskraa.

Wij borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhafn giøre witterligtt, att efftersom erlige welachte mend Jørgen Mathissen och Johann Steenkull, borgere och fornehme handlingsmend her vdi staden, oss

III s.380

hafue andraged och tillkiende gifuit, at eftersom Kongl. Mayt., woris allernaadigste herre och konning, denne byes trafiqverende borgerskab allernaadigst bewillged hafuer it kiøbmænds- och kræmer-lawg hersammesteds, de handterende till gafn, frembtarff och befordrinng at maa oprætte, och samme laug till bestyrckning och forfremmelse nogle privilegier naadigst meddeelt, huilcken Hans Kongl. Maytz. store naade och befordring de med høyist plichtskyldig tacknemmelighed allervnderdanigst hafue at erkiende. Da paa dett saadan Hans Kongl. Mayts. allernaadigst privilegium och beuiling disbedre kand effterkommis, saa och at god ordning och skick vdi bemelte laug och mellom dennom, som i samme laug ere, kand holldis, hafue de, som af lauged kaldede och af oss samtøckte och tillforordnede olldermænd for bemelte laug med deris bijsiddere och meenige laugsbrødre atskillige poster och artickle, som de til laugeds begyndellse, ordentlige frembdragelse, de handterendis næring[s forøgelse?] och ellers samme laugsbrødre och deris encker, sig sielf imellem efter at rætte, hafue eracted fornødne och gafnlige, opsat, sammendraged, med deris egne hænder vnderskreffuit, som de nu for oss producerede och offuerlefuerede, ydmygeligen och wenligen begierende, wi samme deris skriftlige forfattede laugsartickle wille revidere och offuerweye, och huis wi da erachte och befinde kunde, saadanne artickle lauged och det gandske handlende borgerskab at were till opbyggelse, handells och nærings befordring, wi da dennom sambtøcke, ratificere och stadfæste wille. Huilcken bemelte olldermænnds billige begiering wi ey hafue wist oss vdi at forweigre, meden forbemelte deris oss offuerlefuerede skriftlige laugsartickle foretaged, och os ladet forelæse, som fra ord till ord føllgende indholld medførde.

Wdi den hellige trefoldigheds naffnn, amen. Eftersom Kongl. Maytt., woris allernaadigste herre, af synderlig gunst och naade till denne byis handels forbedring och forfremmellse hafuer allernaadigst beuilget kiøbmænd och kræmere her i staden at maa it kiøbmands och kræmer laug begynde och anrætte, saa oc naadigst til samme laugs begyndelse och bestørckelse meddeelt nogle artickle, friheder och privilegier, liudende fra ord till ord som efterfølger:

Wij Friderich den tredie, med Guds naade Danmarckis, Norgis, Wendis ock Gottis konning, hertug vdi Slessuig, Holsten, Stormarn och Dytmersken, greffue vdi Olldenborg och Dellmenhorst, giøre alle witterligt, at eftersom kiøbmendene och kræmerne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhafn hoss oss vnderdanigst hafuer ladet anhollde och begiere, wi dennom till deris nærings fortsettelse och widere skadis forekommelse

III s.381

naadigst wille beuillge itt laug med tilhørige privilegier och friheder her i byen at motte oprætte och begynde lade, da hafue wi, efter bemelte sambtlige Kiøbenhafns kiøbmænds och kræmeris vnderdanigst anmoding och begiering, naadigst beuilgit och tillatt, saa och hermed beuilger och tillader, att bemelte kiøbmænd och kræmere maa it kiøbmands- eller kræmeris laug her i byen begynde och anrætte, med effterskrefne conditioner: Først skall en af borgemestere och raads middell her i byen vdi samme laug vere inspector, saa oc en af kiøbmændene och en af kræmerne ordineris til olldermænd eller offuerkiøbmænd, sambt twende andre af laugsbrødrene till bijsiddere. For det andet skall vdi samme laug icke andre tilstædis end kiøbmænd, kræmere och deris encker, och ingen der vdi indtagis vden de, som af inspectoren, olldermændene och hossidderne erachtis for kiøbmænd och kræmere at kand passere, saa och holder dug och disk och ere soren borgere her i byen, dog skall och ingen, som er goed fore kiøbmand och kræmere at were, derfra maa forskydis. For det tredie skall ingen borgere eller indwaanere her i byenn, som ey i lauged er, maa bruge nogen kiøbmandskab eller kramb her i staden, ey heller handtwerckers folck, høckere, ølltappere, baadsmend och desslige giøre kiøbmændene eller kræmerne nogen indpass vdi deris handell och næring, mens enhuer nære sig af sit handtwerck och handell, med mindre de deris hantwerck och førig handtering forlader och sig vdi kiøbmandslauged, om de dertil ere døgtige, indgiffver. For det fierde skal det were fremmede och wdlændiske frit fore deris wahre at hijdføre och kiøbmandswijss, vdi skippund och læster, aff skibene effter recessen at sellge och affhende, dog maa de ey her i staden, paa Børsen eller i wor kiøbstad Christianshafn varene imod recessenn oplegge, till at drifue hemmelig høckerj dermed eller vdi allentall at vdselge: skall det ey heller were tilladt giest med giest her i staden eller paa strømmen, imod byens privilegier, handell at drifue, men dersom fremmede deris wahre til borgerne vdi factorie leffuere eller hidsende wille, for billig provision at forhandle, det skall were dennom frijt fore, dog ingen fremmed liggere tillstædis her til herbergs at forblifue, forbøden handell at driffue; dersom och nogen borgere en fremmedis gods anderledis end forskrefuit staar eller for sit eged angifuer, da skall det were forbrut. For det fembte skall ingen, som vdi lauged er, forbydis at gifue goed kiøb paa sine wahre, eller foreskrifuis huor meget hand den fremmede derfor gifue skall, medens enhuer frit fore at søge sin fordeell udi kiøben och sellgen som hand bæst kand. Forbiudendis alle och enhuer dennom herimod, eftersom

III s.382

forskrefuit staar, at hindre eller vdi nogen maade forfang at giøre, vnder wor hyllist och naade. Gifuit paa wort slodt Kiøbenhafnn den 7 aprilis anno 1651. Vnder vort signet. Friderick.

For huilcken Hans Kongl. Maytz. store naade wi altid wille findis Hans Kongl. Maytz. throe och lydige wndersaatter, som wi skyldige och plictige ere; da paa det høygstbemelte Hans Konngl. Maytz. naadigste welmeente willge dissbedre maa efterkommis, saa och dette beuilgede laug sin tilbørlige begyndelse kand erlange och vdi goed richtighed och indbyrdis fred continuere och erholdis, huor til Gud allermechtigste naade, lycke och welsignelse forleene, ere disse effterskrefne poster forfattede, som af alle laugsbrødre wedtagis och vnderskriffuis, at holde och effterkomme i alle maader.

1. Oldermænd, som vdi dette laug skall were twende, sambt fire bijsiddere, hellten af kiøbmænd och helten af kræmere, skulle were af de bequemiste och døchtigste laugsbrødre, som lauged kand hafue ære och gafn af, huilcke laugsbrødrene, naar behøfuis, skall vduelge oc borgemestere och raad foreslaae at sambtøcke och ordinere; huo som dertil worder vdwælt och samtøcht, skal vden nogen vndskylding eller modsigelse saadant antage, och lauged med raad och daad forestaa och deds bæste søge och forfremme, saa wit mueligt.

2. Naar nogen hafuer werit olldermand eller bijsiddere vdi 2 aar, maa de derfra forløfuis, vden de efter laugsbrødrenis wenlig anmoding det lenger forwalte wille, dog om nogen aff bijsidderne til oldermand worder vdualt och sambtøcht, da skal hand saadant antage och i 2 aar forestaa vden modsigelse, ey der vdi at regnis de aar, hand bijsidder werit hafuer; och skal olldermændene, som aftræde, offuerlefuere til de som i stæden komme richtig reede och regenskab, inventarium och forklaring paa allt huis lauged tilhører, inted vndertagendis i nogen maade.

3. Wdi lauged skal och were en goed, døchtig mand till laugs skrifuer, som alting, saa wijt lauged wedkommer, baade naar almindelig forsambling holdis, saa och huis ellers til dess fornødenhed vdi een eller anden maade at skrifue behøfuis och af oldermændene befalis, flittig skal antegne, skrifue och forferdige, huorfore hannom, saalenge hand i samme, bestilling forblifuer, til aarlig lønn          skal gifuis; der skal och holdis en goed, flittig mand til laugeds bud, som efter oldermændenis befalning skal laugsbrødrene tilsige och ellers forrætte huis paa laugens wegne behøfuis och af oldermendene befalis, huorfore hannom aarlig til løn.

III s.383

4. Privilegier, artickle, bøger, brefue, penge, bøsse och laugs seigel skal vdi en laugs kiste eller skrijn forwaris, huortill skal were twende laase och nøgeler, huer oldermand en nøgel, huilcken kiste eller skrien skal were vdi den eene oldermands huus, intill it wist laugshuus worder ordinerit, sainme kiste eller skrien skall ey aabnis vden at bijsidderne ere derhos, saa och skrifueren, som, huis passerer, strax antegner.

5. Alle laugsbrødre skulle hollde olldermændene och bijsidderne vdi tilbørlig respect och were dennom (saawit lauged angaar och articklene formelde och medføre) hørige och lydige, saaoch med goed discretion den ene laugsbroder moed den anden, naar de ere forsamblede, sig forholde; huo herimod giør med ord eller gierning, straffis efter oldermændenis, bijsiddernis och fire laugsbrødris, som dertil vduelgis, deris sigellse, huilcke bøder den brødige vden moedsigelse strax skal vdgifue; dog huis som ære och goede nafn angaar och ey der kand bileggis, eller noged som øfrigheden er vdi interesserit, det forfølgis paa sine tilbørlige stæder.

6. Huo, som i lauged indtagis och laugs frihed niude wil, skal gifue til indgang tiuge rixdaler, och til de fattige en daler mynt, och naar til laugens fornødenhed widere behøfuis, da sin andeel med en goed willie at vdlegge.

7. Naar oldermændene lade laugsbrødrene sambtlige tilsige, eller kiøbmændene eller kræmerne aff deris olldermand allene, naar noged forefalder, som kiøbmændene och icke kræmerne, eller och det som kræmerne och icke kiøbmændene angaaer, da skal de goedwilligen til det klockeslaeg, de worder tilsagt, tilstæde komme och sig strax naar de indkomme hos skrifueren anmælde sig at lade antegne; huo som kommer it quorteer efter tiden, bøde 8 skilling, for en half time een marck, blifuer hand gandske borte, bøde enhalf rixdaler, dog om nogedt heel wigtigt er at forrætte och oldermændene vnder høygre straf lade tilsige, da skal de borteblifuende samme straf were vndergifuen; hafuer nogen loulig forfald, da skal hand det wed sine folck, før klockeslætted hand møde skulde, gifue oldermændene det tilkiende; enckerne maa ombede en af deris laugsbrødre [paa] deris wegne at suare, saawit behøfuis; och efterdi Hellig geistis kircke er fast mit vdi byen, skal efter samme klocke sig huer her vdi hafue at rætte.

8. Ingen laugsbroder eller encke maa nogen, som icke vdi lauged er, vdi nogen madskabi handel her i staden at drifue med sig indtage; huem herimod giør, straffis efter oldermændenis och bijsiddernis kiendelse, ligesom den der med fremmede vndersleuf bruger.

III s.384

9. Huilcken laugsbroder. der fornemmer och kommer vdi forfaring, at huo som ey er vdi lauged handler med nogen kiøbmandskab eller krambwahre, imod laugsens frijhed, eller at her nogen fremmede liggere eller bissekræmere befindis, som imod recessen, byens och laugsens privilegier hemelig handel drifwe, eller giest med giest handler, da skal huem som saadant weed det gifue olldermendene tilkiende, at saadant hos øfrigheden kand andragis, deris goedtz arresteris och domb forhuerfuis; huilcken laugsbroder, som om slig w-loulig handel widenskab hafuer och det ey tillkiende gifuer, straffis effter oldermændenis och bijsiddernis sigellse; befindis nogen, som i lauged er, sielf med saadanne hemelig handell att drifue, straffis første gang paa 10 rixdaler til lauged, anden gang tiuge rixdaler, skeer det tredie gang, hafue forbrut sin laugs rættighed, øfrighedens tilthale wforkrencked.

10. Ingen, som i lauged er, maa lade sine wahre omkring bære och fael byde, huercken wed sine egne tiennere eller andre, huo her imod giør, procederis med hannom som med fremmede, dog er det enhuer vdi lauged w-formeent wed deris tiennere deris vahre til got folck, som dem til kiøbs begiere, at sende, saasom hidintil brugeligt werit hafuer.

11. Ingen af oss skal lade sin homble andensteds weige end vdi Weigerhusit, paa det at weigeren ey skal sende sine folck med wæchten fra Weigerhusit, saa at ey allene hans tiener, mens hand wide huem som hommel selger och kiøber, och saadant som en sooren weiger sielf richtig antegne, och disbedre kand hafuis tilsiun, at inted worder weiged giest eller fremmede imellom.

12. Ingen skal herefter maa hafue eller holde meer end een aaben boe med kram eller anden wahre, dog stande huer frijt vdi det huus, hand i boer, at giøre sig saa mange boeder, hand sig til næring fortsættelse behøfuer, dog formeenis ingen af lauged saa mange boder paa Børsen for kræmere och vnder Børsen for kiøbmænd med grofwe wahre at holde, som enhuer løster.

13. Dersom nogen laugsbroder nogen wahre fra fremmede stæder tilskickis, for provision at forhandle, da skal hand dennom lauged først tilbiude, om de eller nogen, som i lauged er, dennom kiøbe wil; wil da ingen af dem samme wahre kiøbe, maa hand dennom til andre, huo dem begierer, in grosz afhende, och ey nogen høckerj dermed at bruge, och skall hand forplict were, til lauged forklaring at giøre, naar begieris, huo dennom kiøbt och bekommed hafuer.

III s.385

14. Huo som i lauged er, skal føre och handle med goede och w-falskede vahre, hafue richtig wæcht, allen och maal, befindis nogen herimod at giøre, straffis som wedbør.

15. Paa det at fremede folck, naar de her til staden med deris wahre ankommer, kand wide kiøbmænd och kræmmere at antreffe, saa och kiøbmænd och kræmere sig sielff inndbyrdis, som med huer andre hafue at forrette, erachtis gafnligt, at laugsbrødrene huer dag tuende gange holde deris børssthijd och forsambling paa Slotzplatzen, nemlig om formiddag fra 10 til 11 och eftermiddag om sommeren fra 5 til 6 och om winteren fra 3 til 4 klockeslædtt.

16. Kommer nogen laugsbroder eller laugsencke vdi ærlig fattigdomb, som de sielf ey hafue werit aarsage til, da skal de af lauged nødtørftigen opholdis och forsiunis, at de ey lauged til forkleinring behøfue deris føede for dørrene wed almisse at søge; mens huo som sielf med ofuerdaadighed eller i andre maade fattigdom foraarsager, med dennom hafue lauged inted at bestille.

17. Erachtis fornøden at een goed mand eller thoe til mæglere af oldermændene antagis, huilcke nogen aarlig solarium tilleggis, intil Gud wil handelen tiltager, saa at hand af hans courtage och mæglerpenge kand sig opholde, eller nogen, som dertil er bequem, vden løn betiene wil; item wil och behøfuis, at een eller thoe eller fleere opseere antagis och af lauged lønnis, som kand hafue tillsiun, om noged imod høybemelte Hans Kongl. Maytz. priuilegier handlis, och huis de i saa maade betræffendis worder, derpaa strax byfogdens arrest forhuerfue, indtil widere rættens befordring och dombs forhuerfuelse; huis worder confisquerit, deraf nyde de en fembte partt.

18. Alle kræmernis tienne[re] och drænge skulle lade dennom hos oldermændene indskrifue, huorlenge de hafue tiendt deris hosbonder her i staden och huor lenge huer dreng endnu skall thiene, tienerne skriffuis i en sær bog och gifue til lauged j rixdaler, de fattige j ort, skrifueren j ort och laugsbuddit 1/2 ort.

19. Er nogen contract slutted imellom hossbonden och tieneren om nogen wisse aar at tiene, da er tienneren plichtig til samme aars forløb ærligen och troligen at tiene, wil han, naar den tijd er forbj, hafue sin askeed, saa och om andre tiennere, som ingen wisse tijd at tiene contract med giort er, begiere deris forlof, da skal de saadant it halft aar tilforne gifue deris hossbonder tilkiende, at de sig kand wide der efter at rætte; huilcken tiener her imod giør, straffis effter oldermændenis och bijsiddernis sigelse.

20. Naar en dreng hos en kræmerne antagis, skal samme

III s.386

drengs nafn inden it aars wdgang hos oldermanden i drengebogen indskrifuis, och huorlenge hand for dreng tiene skal; forsømmis det af hoszbonden, at hand ey lader drengen indskrifue, som før er næfnt, bøde derfor til lauged 2 rixdaler; naar drenge hafue deris tijd udtient, da indskrifuis de i tienernis bog och gifue da til lauged j rixdaler, skrifueren j ort, laugsbuddet 12 skilling danske, de fattige j ort; efter slige hans drengeaars forløb bør hand hos hans hosbond i thre aar for karl och løn at tiene, om hossbonden hans tienist begierer.

21. Ingen, som i lauged er, skal giøre hin andens folck, tienere eller drenge afspændig, langt mindre dennom vdi tieniste antage, førend de med førig hossbonds kundskab skriftlig beuiser, de med wilge och wenskab fra hannom at were askildt; giør nogen der imod, straffis efter oldermændenis och bijsiddernis kiendelse.

22. Skeer det saa, at nogen hossbond med sin tiener eller drenge saa ilde tage afstæd, at de den tilsagde tijd ey kunde til ænde bringe, och de det for lauged beuise, da skal af oldermændene och bijsidderne herom kiendis, och efter deris sigelse skal hossbonden saa och tienerne och drengene sig rætte, och forholde.

23. Naar nogen af lauged, mand eller quinde, wed døden afgaar, da skal oldermændene wed laugens bud lade laugsbrødrene tilsige, den døde til leyerstæd at følge; huo som efter tilsigelse i laugshused betimeligen til det klockeslæt tilsaget worder ey møder, saa at hans nafn kand oplæsis, bøde j marck, huo som slæt borte blifuer, bøde 2 marck, med mindre hand saadan forfald hafuer och betimelig tilkiende gifuer, som aff oldermændene erachtis louligt at were; siunis oldermendene nødig til laugsbrødrenis børns liigs følge at lade tilsige, skal da och i lige maade af langsbrødrene, saa mange tilsagt worder, effterkommis.

24. Til laugsbrødrenes eller deris hustruers lig at bære skal oldermændene lade tilsige af laugsbrødrene saa mange dertil erachtis fornøden, och huilcke som oldermændene der til bæst siunis bequemme at were, i synderlighed de yngste i lauged; forsømmer nogen laugsbroder, som tilsagt er, det at giøre, band byde til lauged j rix daler; hafuer nogen loulig forfald, hand gifue det saa tilig dagen tilforne oldermænde tilkiende, at en anden i hans stæd bedis kand; och skal alle laugsbrødre, baade de som følge och de som bære, følgis i goed ordning, par efter andit af laugshuusit, naar det begynder at ringe, did som lijged er; laugsbrødrenis børnns, sambt

III s.387

tieneris lijg til deris leyerstæd at bære skulle wed laugsbrødrenis tienere, som der til bedis, forrættis.

Alle disse forskrefne pvncter och artickle, saa och om her effter widere erachtis fornøden at tilsættis, lofue wi alle och huer for sig, lauged och handelen til bestørckelse och forfremmelse, oprichtigen, redeligen och wel, som ærlige borgere med hinanden at holde och effterkomme vdi alle maade. Det til widnisbyrd hafue wi dette med egne hender wnderskrefued. Actum Kiøbenhafn den 10 decembris anno 1651.

Huilcke pvncter och artickle, efteratt wi dennom oss hafve ladet forelæse, flittigen obseruerit och huer særdeelis grandgifuelig offuerweyed och betrachted, hafwe wi befunden dennom saaledis at were componerede och rættede, saa wi dennom alle erachte till bemelte kiøbmænds- och kræmers-laugs begyndelse, tryg bestandighed och wedligeholdelse, skickelige och ordentlige fremdragelse, sambt de handterende vdi deris traficq och næring til forfremmelse och ellers sambtlige laugsbrødre och deris effterladende encker til nøtte, gafn och fordeell at were tienlige och fornødne, och ey wide eller billig aarsag befinde nogen af samme puncter at modsige eller forhindre.

Huorfore wi och alle forbemelte kiøbmænds och kræmeris laugs artickle hafue fuldbyrd och sambtøcht, och nu hermed dennom vdi alle deris ord, puncter och clausuler aldelis beuilge, approbere och stadfæste, saa derefter alle och enhuer, som sig for en læmb och laugsbroder vdi samme laug will erkiende, och laugeds ræt och frijhed achte at nyde, dennom hafue at rætte och forholde; dog paa Hans Kongelig Mayts. naadigst behag oss forbeholden disse artickle efter tidens leilighed at forandre och forbedre, saasom det lauged och meenige laugsbrødre gafnligt kand were. Thill widnissbyrd hafue wi ladet trøcke woris stads secret hengendis her neden fore. Giffuit vdi Kiøbenhafn den 17 decembris anno 1651.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

III s.388

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 16 19:42:16 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top